Aktualności

2023-11-01 16:33

Psalmy Pielgrzymów za zmarłych

NIESZPORY ŻAŁOBNE ZA ZAMARŁYCH

Psalmy Pielgrzymów odmawia się po Nieszporach za zmarłych.

JAK ODMAWIAĆ PSALMY PIELGRZYMÓW? 

 – Odmawiamy czytając po kolei teksty poniższe, które są już ułożone bez dodatkowego dobierania lub cofania się, aby powtarzać.

Psalmy Pielgrzymów za zmarłych, są dostępne na stronie w panelu bocznym po prawej stronie, przy informacjach o zmarłych.

CZĘŚĆ I

1

Psalm 119 [120]

1 Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie.

2 Panie, wyzwól moją duszę od ust nieprawych i od podstępnego języka!

3 Co by złego można było dać lub przydać nad język zdradliwy?

4 Zapłatą twoją będą ostre strzały i żarzące węgle janowca. Biada mi, że przebywam w niewoli niewiernych i mieszkam pod namiotami Arabów! Zbyt długo mieszkała moja dusza:

5 Z tymi, którzy nienawidzą pokoju, byłem spokojny. Gdy mówiłem z nimi, prześladowali mnie bez przyczyny.

2

Psalm 120 [121]

1 Podniosłem me oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc.

2 Pomóc moja od Pana, który stworzył Niebo i Ziemię.

3 Niech nie da zachwiać się twojej nodze i niech się nie zdrzemnie, który cię strzeże.

4 Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie Ten, który strzeże Izraela.

5 Pan cię strzeże, Pan twoją obroną po twojej prawicy.

6 Za dnia nie porazi cię Słońce ani Księżyc wśród nocy.

7 Pan cię strzeże od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem.

8 Pan będzie strzegł twojego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.

3

Psalm 121 [122]

1 Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdźmy do domu Pańskiego!

2 Już stoją nasze nogi w twych bramach, o Jeruzalem.

3 Jeruzalem, które coraz bardziej rozbudowujesz się jako miasto, w którego dobrach wszyscy wspólnie uczestniczą.

4 Tam wstępowały pokolenia, pokolenia Pańskie, według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie.

5 Bo tam postawione są trony sędziowskie, trony domu Dawida.

6 Proście o pokój dla Jeruzalem, niech zażywają dostatku ci, którzy ciebie miłują!

7 Niech pokój będzie w twoich przedmurzach, a dostatek w twych pałacach!

8 Przez wzgląd na moich braci i bliźnich moich mówiłem: Pokój w tobie!

9 Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego, szukałem dobra dla ciebie.

4

Psalm 122 [123]

1 Do Ciebie wzniosłem me oczy, który mieszkasz w Niebie.

2 Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów.

3 I jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami.

4 Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, bo wzgardą jesteśmy napełnieni.

5 Dusza nasza jest bardzo napełniona szyderstwem bogatych i wzgardą pysznych.

5

Psalm 123 [124]

1 Gdyby Pan nie był po naszej stronie, niech to już przyzna Izrael: gdyby Pan nie był po naszej stronie.

2 Gdy ludzie przeciw nam powstawali, wtedy połknęliby nas żywcem.

3 Gdy ich gniew przeciw nam zapłonął: wówczas zatopiłaby nas woda.

4 Przepłynąłby nad nami potok, wówczas przelałyby się nad nami wezbrane wody.

5 Błogosławiony Pan, który nas nie wydał na pastwę ich zębom.

6 Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła łowiących.

7 Sidło się porwało, a my jesteśmy wybawieni.

8 Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył Niebo i Ziemię.

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Następnie mówi się, klęcząc:

 

Ojcze nasz

 

Ojcze nasz, (cicho aż do I nie wódź nas na pokuszenie) któryś jest w Niebie: święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

K. I nie wódź nas na pokuszenie,
W. Ale nas zbaw od złego. Amen.

Następnie:

K. Od bramy Piekielnej.

W. Wybaw, Panie, duszę jego (duszy ich).

K. Niech odpoczywa (ją) w pokoju wiecznym.

W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Módlmy się.

 

Uwolnij, prosimy Cię, Panie, dusze (N.) zmarłych sług i służebnic Twoich od wszystkich win grzechowych, aby postawszy z martwych, odpoczywali w chwale Zmartwychwstania między Świętymi i wybranymi Twoimi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

CZĘŚĆ II

6

Psalm 124 [125]

7

Psalm 125 [126]

1 Gdy Pan odmienił niewolę Syjonu, zostaliśmy bardzo pocieszeni.

2 Wtedy usta nasze napełniły się weselem, a język nasz radością.

3 Wtedy mówiono między poganami: Wielkodusznie postąpił z nimi Pan!

4 Wspaniałomyślnie postąpił Pan z nami: staliśmy się weseli.

5 Odmień nasz los, Panie, jak strumienie na południu.

6 Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości.

7 Idąc, szli i płakali, rozsiewając nasiona swoje.

8 Wracając, przyjdą z radością, niosąc swoje snopy.

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

8

Psalm 126 [127]

1 Jeżeli Pan domu nie zbuduję, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.

2 Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie.

3 Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, choćbyście nigdy nie odpoczywali, którzy jecie chleb zapracowany ciężko.

4 Tyle daje On i we śnie tym, których miłuje. Oto synowie są dziedzictwem od Pana, zapłatą, owocem żywota.

5 Jak strzały w ręku mocarza, tak synowie zrodzeni w doświadczeniach.

6 Szczęśliwy mąż, który napełnił nim swój kołczan.

7 Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi swoimi w bramie.

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

9

Psalm 127 [128]

1 Błogosławieni wszyscy, którzy boją się Pana, którzy chodzą Jego drogami!

2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.

3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu.

4 Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu.

5 Oto takie błogosławieństwo dla człowieka, który boi się Pana.

6 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

7 Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem!

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

10

Psalm 128 [129]

1 Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, niech powie Izrael.

2 Bardzo mnie gnębili od mojej młodości, lecz nie zdołali mnie przemóc.

3 Poorali mój grzbiet oracze, wyżłobili długie bruzdy.

4 Sprawiedliwy zaś Pan uciął szyję grzesznikom. Niech się zawstydzą i odstąpią wszyscy, co nienawidzą Syjonu.

5 Niech się staną jak trawa na dachu, która usycha, zanim ją wyplenią.

6 Nie napełni nią kosiarz swej ręki ani łona swego ten, co zbiera snopy.

7 Nie powiedzą także przechodnie: Błogosławieństwo Pańskie nad wami! Błogosławimy wam w imię Pana!

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

Następnie mówi się, klęcząc:

Kyrie, eleison (3 x).

Chryste, eleison (3 x).

Kyrie, eleison (3 x).

 

Ojcze nasz

 

Ojcze nasz, (cicho aż do I nie wódź nas na pokuszenie) któryś jest w Niebie: święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

K. I nie wódź nas na pokuszenie,
W. Ale nas zbaw od złego. Amen.

Następnie:

K. Pamiętaj o Wspólnotach Twoich.

W. Które wziąłeś w posiadanie od początku.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Módlmy się.

 

Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz, przyjmij błaganie nasze, aby Twe ojcowskie Miłosierdzie łaskawie wyzwoliło nas i wszystkie sługi Twoje z więzów grzechu, które nas krępują. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

CZĘŚĆ III

11

Psalm 129 [130]

1 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: Panie, wysłuchaj głosu mego!

2 Nakłoń swoich uszu na głos mojej modlitwy!

3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?

4 Albowiem Ty udzielasz przebaczenia, i masz zmiłowanie dla tych, którzy umiłowali Twe prawo, Panie.

5 Czekała dusza moja na Jego słowo. W Panu miała moja dusza nadzieję.

6 Od straży porannej aż do nocy niechaj ma Izrael nadzieje w Panu.

7 U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u niego odkupienie.

8 On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

12

Psalm 130 [131]

1 Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe.

2 Nie goniłem za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły.

3 Jeśli nie myślałem pokornie, lecz wywyższałem swoją duszę.

4 Jak niemowlę odstawione od swej matki, tak niech się pomści Bóg nad duszą moją.

5 Niech Izrael ma nadzieję w Panu odtąd i aż na wieki!

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

13

Psalm 131 [132]

1 Pomnij, Panie, na Dawida i na jego wszelką łagodność.

2 Jak przysięgał Panu, gdy składał ślub Bogu Jakubowemu.

3 Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża.

4 Nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim drzemki.

5 I odpoczynku głowie mojej, aż nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania Bogu Jakubowemu.

6 Otośmy słyszeli o arce w Efrata, znaleźliśmy ją na polach leśnych.

7 Wejdźmy do Jego Przybytku, kłaniać się będziemy w miejscu, gdzie stały stopy Jego!

8 Powstań, Panie, i idź na miejsce Twego odpocznienia, Ty i arka, w której jesteś czczony.

9 Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a Twoi czciciele niech się radują!

10 Przez wzgląd na sługę Twojego, Dawida, nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca!

11 Pan przysiąg Dawidowi wierność, od której nie odstąpi. Potomstwo z ciebie zrodzone posadzę na twoim tronie.

12 Jeżeli zachowają twoi synowie moje przymierze i moje ustawy, których ich nauczę.

13 Także ich synowie na wieki zasiądą na twoim tronie.

14 Albowiem Pan wybrał Syjon. Wybrał go na mieszkanie dla siebie.

15 To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, albowiem je wybrałem.

16 Błogosławiąc, pomnożę jego żywność, jego ubogich nasycę chlebem.

17 Jego kapłanów odzieje Zbawieniem, a Jego święci z weselem będą się radować.

18 Wyniosę tam moc dla Dawida, zgotowałem pochodnię dla mego pomazańca!

19 Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim kwitnąć będzie jego korona.

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

14

Psalm 132 [133]

1 Oto jak dobrze i jak wdzięcznie, gdy bracia zachowują zgodę pomiędzy sobą.

2 Jak olejek na głowie, który spływa na brodę Aaronową.

3 Który spływa na wierzch odzienia jego. Jak rosa Hermonu, która zstępuje na górę Syjon.

4 Albowiem tam Pan udziela błogosławieństwa, daje życie aż na wieki.

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

15

Psalm 133 [134]

1 Oto błogosławcie Pana, wszyscy słudzy pańscy.

2 Którzy przebywacie w domu Pańskim, w przedsionkach domu Boga naszego.

3 W nocy wznieście ręce wasze ku świątyni Pana i błogosławcie Pana!

4 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, który stworzył Niebo i Ziemię!

 

Chwała † Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
.

Następnie mówi się, klęcząc:

Kyrie, eleison (3 x).

Chryste, eleison (3 x).

Kyrie, eleison (3 x).

 

Ojcze nasz

 

Ojcze nasz, (cicho aż do I nie wódź nas na pokuszenie) któryś jest w Niebie: święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

K. I nie wódź nas na pokuszenie,
W. Ale nas zbaw od złego. Amen.

Następnie:

K. Zachowaj sługi swoje.

W. Którzy w Tobie, Boże mój, pokładają nadzieję.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

K. Módlmy się.

 

Wyciągnij, Panie, z Nieba Twą prawicę ku pomocy wiernych Twoich, aby Cię całym sercem szukali i otrzymali to, o co proszą godziwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

zobacz też:

PIEKŁO

CZYŚCIEC

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w Czyśćcu cierpiące

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA – PAN JEZUS

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 266 dusz poświęconych Bogu

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

czytaj więcej...