Aktualności

2023-11-01 16:33

Nieszpory Żałobne za zmarłych

Nieszpory Żałobne odmawia się w dniu pogrzebu lub w inne dni:

  • w dniu lub w następnym po otrzymaniu wiadomości o śmierci;
  • w dniu 3, 7 lub 30 po śmierci;
  • w każdą rocznicę śmierci;
  • można w dniu imienin lub urodzin zmarłego.  

 Na zakończenie jest wybór modlitw w czyjej intencji są odmawiane Nieszpory Żałobne.

JAK ODMAWIAĆ NIESZPORY? 

 – Odmawiamy czytając po kolei teksty poniższe, które są już ułożone bez dodatkowego dobierania lub cofania się, aby powtarzać.

Nieszpory Żałobne za zmarłych, są dostępne na stronie w panelu bocznym po prawej stronie, przy informacjach o zmarłych.

Antyfona 1. – Będę się podobał Panu, w Krainie Żyjących.

Psalm 114 [116]

1 Umiłowałem Pana, albowiem Pan wysłucha głos mojej modlitwy.

2 Bo ucha swego nakłonił ku mnie, dopóki żył będę, będę Go wzywał.

3 Oplotły mnie boleści śmiertelne, dosięgły mnie niebezpieczeństwa piekielne.

4 Popadłem w ucisk i boleści, ale wezwałem imienia Pańskiego:

5 O Panie, uwolnij moją duszę! Pan jest miłościwy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest litościwy.

6 Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: uniżyłem się a On mnie wybawił.

7 Wróć, moja duszo, do swego dawnego spokoju, bo Pan ci dobrze uczynił.

8 Bo wyrwał duszę moją od śmierci, moje oczy od płaczu, moje nogi od upadku.

9 Będę podobał się panu w Krainie Żyjących.

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Antyfona 1 – Będę się podobać Panu, w Krainie Żyjących.

Antyfona 2 – Biada mi, Panie, że pielgrzymowanie moje trwa tak długo.

Psalm 119 [120]

1 Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie.

2 Panie, wyzwól moją duszę od ust nieprawych i od podstępnego języka!

3 Co by złego można było dać lub przydać nad język zdradliwy?

4 Zapłatą twoją będą ostre strzały i żarzące węgle janowca. Biada mi, że przebywam w niewoli niewiernych i mieszkam pod namiotami Arabów! Zbyt długo mieszkała moja dusza:

5 Z tymi, którzy nienawidzą pokoju, byłem spokojny. Gdy mówiłem z nimi, prześladowali mnie bez przyczyny.

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Antyfona 2 – Biada mi, Panie, że pielgrzymowanie moje trwa tak długo.

Antyfona 3 – Pan strzeże cię od wszystkiego złego: niechaj Pan strzeże duszy twojej.

Psalm 120 [121]

1 Podniosłem me oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc.

2 Pomóc moja od Pana, który stworzył Niebo i Ziemię.

3 Niech nie da zachwiać się twojej nodze i niech się nie zdrzemnie, który cię strzeże.

4 Oto nie zdrzemnie się, ani nie zaśnie Ten, który strzeże Izraela.

5 Pan cię strzeże, Pan twoją obroną po twojej prawicy.

6 Za dnia nie porazi cię Słońce ani Księżyc wśród nocy.

7 Pan cię strzeże od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem.

8 Pan będzie strzegł twojego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy.

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Antyfona 3 – Pan strzeże cię od wszystkiego złego: Niechaj Pan strzeże duszy twojej.

Antyfona 4 – Jeśli zważać będziesz na nieprawości, Panie, Panie, któż się ostoi?

Psalm 129 [130]

1 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie: Panie, wysłuchaj głosu mego!

2 Nakłoń swoich uszu na głos mojej modlitwy!

3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?

4 Albowiem Ty udzielasz przebaczenia, i masz zmiłowanie dla tych, którzy umiłowali Twe prawo, Panie.

5 Czekała dusza moja na Jego słowo. W Panu miała moja dusza nadzieję.

6 Od straży porannej aż do nocy niechaj ma Izrael nadzieje w Panu.

7 U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u niego odkupienie.

8 On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

 Antyfona 4 – Jeśli zważać będziesz na nieprawości, Panie, Panie, któż się ostoi!

Antyfona 5 – Dziełami rąk Twoich, Panie, nie wzgardzaj.

Psalm 137 [138]

1 Będę Cię wielbił, Panie, z całego mego serca, bo wysłuchałeś słowa ust moich.

2 Będę śpiewał Ci wobec Aniołów. Będę się kłaniał przed Twoją świętą świątynią i będę dziękował Twemu imieniu.

3 Za Miłosierdzie Twoje i wierność Twoją, bo uwielbiłeś ponad wszystko święte imię Twoje.

4 W którykolwiek dzień wzywać Cię będę, wysłuchaj mnie, pomnóż moc mej duszy.

5 Niech Cię uwielbiają, Panie, wszyscy królowie Ziemi, bo słyszeli wszystkie słowa ust Twoich.

6 I niech śpiewają na drogach Pańskich, albowiem chwała Pańska jest wielka.

7 Albowiem, Pan jest wspaniały i patrzy łaskawie na pokornego, pysznego zaś dostrzega z daleka.

8 Jeśli bym chodził wśród utrapienia, ożywisz mnie, wbrew gniewowi mych wrogów wyciągnąłeś swą rękę i wybawiła mnie Twoja prawica.

9 Pan pomści się za mnie. Panie, Miłosierdzie Twoje na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Antyfona 5 – Dziełami rąk Twoich, Panie, nie wzgardzaj.

K. Słyszałem z Nieba głos mówiący do mnie:

W. Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają (Ap 14, 13).

Magnificat. Antyfona – Wszystko, cokolwiek daje mi Ojciec, przyjdzie do Mnie, a tego, kto przychodzi do Mnie, precz nie odepnę (J 6, 37).

Kantyk Magnifikat

Pieśń Kantyk Maryi (Łk 1, 46-55)

1 Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

2 Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

3 Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.

4 Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.

5 Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

6 Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

7 Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

8 Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe Miłosierdzie,

9 Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

 

K. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Magnificat Antyfona – Wszystko, cokolwiek daje mi Ojciec, przyjdzie do Mnie, a tego, kto przychodzi do Mnie, precz nie odepnę (Jan 6, 37).

Modlitwy niżej podane należy odmówić klęcząc.

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie: święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja jako w Niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

K. I nie wódź nas na pokuszenie,
W. Ale nas zbaw od złego. Amen.

Psalm 145 [146]

1 Chwal, duszo moja, Pana, będę chwalić Pana, dopóki żyć będę, będę śpiewać Bogu mojemu, jak długo żył będę.

2 Nie pokładajcie ufności w książętach ani w synu człowieczym, u którego nie ma Zbawienia.

3 Gdy dusza go opuści, obróci się w proch, w ten dzień zginął wszystkie ich myśli.

4 Błogosławiony, dla którego Bóg Jakuba jest jego Wspomożycielem, nadzieja jego w Panu Bogu jego, który stworzył Niebo i Ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest.

5 Który strzeże prawdy na wieki, przywraca sprawiedliwość pokrzywdzonym, i daje pokarm łaknącym.

6 Pan uwalnia uwięzionych, Pan przywraca wzrok niewidomym.

7 Pan podnosi strapionych, Pan miłuje sprawiedliwych.

8 Pan strzeże przybyszów, wspomoże sierotę i wdowę, a drogi grzeszników zagubi.

9 Pan będzie królował na wieki, Bóg twój, Syjonie, z pokolenia na pokolenie.

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

Następnie:

K. Od bramy Piekielnej.

W. Wybaw, Panie, duszę jego (duszy ich).

K. Niech odpoczywa (ją) w pokoju wiecznym.

W. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

WYBÓR MODLITW ZA KTÓRYCH SIĘ MODLIMY:

W Dzień Zaduszny:

Módlmy się.

Boże, Stworzycielu i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów, aby Zbawienia, którego zawsze pragnęły, przez pobożne i pokorne prośby nasze, dostąpić mogły. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

W dniu pogrzebu:

Módlmy się.

Zbaw, prosimy Cię, Panie, duszę sługi Twego (służebnicy Twojej) N., aby, rozstawszy się z tym światem, dla Ciebie żył (a), a grzechy, które wskutek ułomności ludzkiej za życia popełnił (a), racz w nieprzebranym Twym miłosierdziu odpuścić. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

W dniu śmierci:

Módlmy się.

Boże, Tobie właściwe jest zawsze litować się i przebaczać. Błagamy Cię pokornie za duszę sługi Twego (służebnicy Twojej) N., której dzisiaj kazałeś odejść z tego świata. Nie oddawaj jej (go) w ręce nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki, lecz rozkaż świętym Aniołom przyjąć ją (go) i wprowadzić do rajskiej Ojczyzny, a skoro Tobie zaufała  i wierzyła, niech nie cierpi kar piekielnych, lecz posiądzie radość wieczną. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW odmawia się po Nieszporach Żałobnych do 3 dnia po śmierci lub do 3 dnia od otrzymania wiadomości o śmierci.

W 3, 7 lub 30 dniu po śmierci zmarłego:

Módlmy się.

Błagamy cię, Panie, abyś duszę sługi Twego N. (służebnicy twojej N.), po której zejściu 3 (7 lub 30) dzień obchodzimy, w towarzystwie Świętych i Wybranych Twoich umieścić raczył i wieczną rosę Twego Miłosierdzia orzeźwić raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

Za ojca i matkę:

Módlmy się.

Boże, Tyś nam ojca i matkę czcić rozkazał; zmiłuj się łaskawie nad duszami rodziców naszych (nad duszą ojca mego (matki mojej) nad duszami ojca i matki mojej) i racz im (mu, jej) grzechy ich (jego, jej) odpuścić, a mnie (nam) daj ich (go, ją) w radości wiecznego światła oglądać. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

W rocznicę śmierci:

Módlmy się.

O Boże, Ty, Panie, zmiłowania udziel duszy sługi twego N. (służebnicy Twojej N.), którego (rej) doroczną pamiątkę złożenia do grobu obchodzimy, miejsce ochłody, błogość odpoczynku i jasność światłości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

Za zmarłych braci, przyjaciół i dobrodziejów:

Módlmy się.

Boże, przyjdź, szczodry Dawco przebaczenia i Miłośniku ludzkiego Zbawienia, błagamy Miłosierdzia Twego, abyś braci, krewnych i dobrodziejów naszych, którzy z tego świata zeszli, za przyczyną Błogosławionej Maryi, zawsze Dziewicy i wszystkich Świętych Twoich do uczestnictwa wiecznej szczęśliwości dopuścić raczył. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

Za biskupów i kapłanów:

Módlmy się.

Boże, Tyś raczył między kapłańskimi następcami Apostołów sługi Twoje godnością biskupią i kapłańską odznaczyć; daj, prosimy, aby także do ich społeczności na wieki byli przyłączeni. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

Za jednego biskupa lub kapłana

Módlmy się.

Boże, Tyś raczył między kapłańskimi następcami Apostołów sługę Twego N. godnością biskupią (jeżeli zmarły był biskupem)/kapłańską (jeżeli zmarły był kapłanem) odznaczyć; daj, prosimy, aby także do ich społeczności na wieki został przyłączony. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

W. Amen.

K. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

K. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

W. Amen.

PSALMY PIELGRZYMÓW można dodatkowo odmawiać po Nieszporach Żałobnych.

PIEKŁO

CZYŚCIEC

zobacz też:

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w Czyśćcu cierpiące

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

DUSZA TUŻ PO ŚMIERCI I JEJ WYROK NA WIECZNOŚĆ – PAN JEZUS

POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM NIE MA ZBAWIENIA

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

czytaj więcej...