Aktualności

2024-04-06 16:27

Wezwania do Boga Ojca. Litania do Boga Ojca

WEZWANIA DO BOGA OJCA

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w Niebie – przyjm uwielbienie nasze,

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony  –

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie –

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – 

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń –

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje –

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego –  

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje –

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w Niebie –

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na Ziemi –

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje –  

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości –

 

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa  –

Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa –  

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – 

Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus –

 

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

 

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego Serca – 

Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa – 

Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego  –

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją – 

Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie  –

Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności –  

 

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wolę zjednoczoną z Twoją Wolą –

Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze –

Wytrwanie do końca przy Tobie  –

Gorliwość o zbawienie innych dusz  –

Pokorę prawdziwej mądrości  –

Umiłowanie czystości  –

Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą  –

Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa –

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami. Amen.

***      ***      ***

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Boga Ojca

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ WOLI BOGA OJCA

***      ***      ***

LITANIA DO BOGA OJCA

Ojcze, Przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Ojcze, Początku wszelkiego istnienia, zmiłuj się nad nami
Ojcze, Który byłeś, Który jesteś i Który będziesz wiecznie,
Ojcze, Nieśmiertelny Królu wieków,
Ojcze, Boże w Trójcy św. Jedyny, poza Którym nie ma innego boga,
Ojcze, Boże Wszechmogący,
Ojcze, Mądrości odwieczna,
Ojcze, Stwórco wszechświata,
Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi,
Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
Ojcze, Stwórco duchów Niebieskich,
Ojcze, Stwórco wszelkiego dobra,
Ojcze, Dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi,
Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego,
Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem,
Ojcze, źródło nieskończonego Miłosierdzia,
Ojcze, Potęgo Bożej Sprawiedliwości,
Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w Raju umieściłeś pierwszego człowieka,         

Ojcze, Boska Opatrzności, który troszczy się o każde stworzenie,
Ojcze, Dobro najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę,
Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym,
Ojcze, który w Obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do Ziemi Obiecanej,
Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam Dziesięć Przykazań Bożych,
Ojcze, który przez Proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości,             

Ojcze, który dałeś nam Niepokalaną Maryję na Matkę Zbawiciela – 3 razy powtarzamy,
Ojcze, który z miłości do ludzi wydałeś na śmierć krzyżową Jedynego Swego Syna Jezusa dla odkupienia rodzaju ludzkiego,
Ojcze, który przez Ofiarę Jezusa i Jego Zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie wieczne i otworzyłeś nam bramy Nieba,
Ojcze, który objawiłeś się nam w Ewangelii i podczas Chrztu Świętego Jezusa w wodach Jordanu,
Ojcze, Nieskończenie dobry i Miłosierny, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, dawać łaski, przebaczać grzechy i zbawić każdą duszę, aby cieszyć się z nią wiekuistym szczęściem,
Ojcze, który za Swą niepojętą Miłość do ludzi, pragniesz jedynie miłości, czci i wdzięczności od człowieka
Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na każdego człowieka jak na powrót syna marnotrawnego
Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z ojców,

 

Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy Się:
Wszechmogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask. Amen.

Dodaj intencje,  prośbę lub podziękowanie do Boga Ojca

czytaj więcej...