Aktualności

2015-06-25 09:48

Ewangelia na każdy dzień – 25 czerwiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   7,21-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?» Wtedy im oświadczę: «Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości».
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry, i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.
Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Komentarz do Ewangelii:

Żyć nie tylko słowem, ale czynem

Nie wystarczy jedynie słuchać słowa Bożego. Aby osiągnąć zbawienie, trzeba to słowo wprowadzać w czyn. Gdy człowiek autentycznie żyje przykazaniem miłości Boga i bliźniego, ma poczucie spełnienia i jego życie nabiera sensu. W dzisiejszych czasach tak wielu ludzi jest zagubionych. Zatracają się w gąszczu fałszywych ideologii i dominacji pieniądza. Brakuje im duchowego fundamentu i w obliczu trudności bardzo szybko się załamują. Jezus jest tym, który przemawiał z mocą. Jeśli zaufamy mocy płynącej ze słowa Bożego i wprowadzimy je w czyn, otrzymamy wszelkie potrzebne łaski, aby wypełnić przykazanie miłości bliźniego.
.
Boski Mistrzu, pragnę być nie tylko tym, który słucha, ale także tym, który działa mocą Twojego słowa. Dodaj mi siły, abym jak najpełniej wypełnił w moim żuciu przykazanie miłości Boga i bliźniego.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...