Aktualności

2014-12-17 10:23

Ewangelia na każdy dzień – 17 grudnia

Ewangelia wg św. Mateusza 1, 1-17

 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama.
Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona; Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salomona; Salomon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Komentarz do Ewangelii:

 

 

„Łamanie języka”

 

 Po co to łamanie sobie języka? Nie wystarczyłoby jakoś krócej tego ująć? Ktoś może powiedzieć, że przebija z tego tekstu semickie upodobanie do genealogii, poniekąd tak dla nich ważne. I to jest racja. Jedno natomiast jest niesamowite w tym tekście i wyłania się nieśmiało z tego szeregu imion: Bóg – Syn Boży ma „ludzką historię” życia, dzięki której to my możemy stać się „synami Bożymi”. To Bóg jest reżyserem tego teatru dziejów, w którym fabuła oparta jest na Jego miłości.

 

ks. Karol Milewski SCJ

czytaj więcej...