Aktualności

2023-05-30 16:34

Współodkupicielki i Pośredniczki wszelkich łask – ŚWIĘTO – 31 maj

EWANGELIA (Łk 1, 39-56) – czytania

TRIDUUM MAJOWE

Miesiąc MAJ poświęcony Matce Bożej

PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ

DUCH ŚWIĘTY:

Maryja, Moja przeczysta Córka, miała jedyną drogę do Mnie i Ona jedyna została wywyższona do Mojej chwały jako człowiek. Jej połączenie ze Mną miało inną naturę, albowiem była Ona Moją Oblubienicą i Matką Syna Bożego. Inna jest łaska dla Matki Boga i natura połączenia człowieka i Boga w tej jedynej świętej istocie była jedyna i niepowtarzalna. Żaden człowiek nie dostąpi połączenia tak doskonałego i żaden nigdy nie dostąpi.

Maryja, Moja ukochana Oblubienica, stała się Współodkupicielką całego ludzkiego rodu, a poprzez swoje Niepokalane Poczęcie była Mi jedynym, przeczystym dzieckiem, jakie nie narodziło się od czasu Adama i Ewy. Moja jedyna, ukochana Córka była ze Mną połączona duszą i ciałem, abym mógł w Niej objawić odwieczną Wolę Boga, jaką było narodzenie Syna Bożego z Dziewicy, Jednorodzonego Syna Bożego, którego przeznaczeniem było Odkupienie rodzaju ludzkiego. Poprzez Jego krwawą i bolesna Mękę dostąpiliście, dzieci, odpuszczenia wszystkich waszych grzechów i ponownego wejścia do domu waszego Ojca. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

czytaj więcej...