Aktualności

2020-05-05 18:13

Nabożeństwo Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego Serca św. Józefa patrona Kościoła

Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa.

„KAŻDY Z WAS, KTO ODPRAWI TO NABOŻEŃSTWO, Z WIARĄ, MIŁOŚCIĄ I PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM, NIGDY NIE ZAZNA OGNIA PIEKIELNEGO I MÓJ PRZECZYSTY OBLUBIENIEC BĘDZIE SZCZEGÓLNIE CZUWAŁ NAD TYMI DZIEĆMI, ABY NIE ULEGŁY ONE POKUSIE I POZOSTAŁY ZAWSZE CZYSTE I WIERNE MOJEMU BOSKIEMU SYNOWI.” 

Akt poświęcenia się św. Józefowi

II Środa Pierwszego Miesiąca

 Spowiedź i Komunia święta

Nabożeństwo do Przeczystego Serca Józefa jest ściśle związane z łaską miłości do Jezusa i Maryi, dlatego przez pięć pierwszych śród miesiąca należy, będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą wynagradzającą za wszelkie zniewagi wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

Rozważanie na poszczególne pierwsze środy miesiąca

2 Pierwsza środa miesiąca

Święty Józefie, oddając cześć Twojemu Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z Tobą wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie zniewagi przeciwko Jej Dziewictwu. Skoro Bóg dał Tobie Maryję za małżonkę, to znaczy,  że dał Ją Tobie nie tylko jako towarzysza życia, ale świadka jej dziewictwa i obrońcę Jej dobrego imienia. Dla zasług i przywilejów Twojego Serca wyproś nam łaskę… przez wzgląd na dziewiczą czystość Twojej Oblubienicy Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

Litania do Przeczystego Serca św.  Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

 

Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem,
Przeczyste Serce św. Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,
Przeczyste Serce św. Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,
Przeczyste Serce św. Józefa, napełnione łaskami,
Przeczyste Serce św. Józefa, Lilio pokory,
Przeczyste Serce św. Józefa, mieszkanie wielu cnót,
Przeczyste Serce św. Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa,
Przeczyste Serce św. Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,
Przeczyste Serce św. Józefa, Sługo wierny i mądry,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Prawdy,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Świętej Matki Kościoła,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne opiekuńczości,
Przeczyste Serce św. Józefa, słodyczy miłości,
Przeczyste Serce św. Józefa, ucieczko w przeciwnościach,
Przeczyste Serce św. Józefa, pociecho zatroskanych,
Przeczyste Serce św. Józefa, nadziejo wątpiących,
Przeczyste Serce św. Józefa, pogromco złych duchów,
Przeczyste Serce św. Józefa, w pokorze najgłębsze,
Przeczyste Serce św. Józefa, w bogobojności najwyższe,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie,

 

Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót.

W czystości archanielskiej, jak kwiat lilli.

Módlmy się:

Przeczyste Serce Józefa, Serce najczcigodniejszego Patriarchy, Serce świętego Oblubieńca Matki Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i miłości. O, Serce świętego Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen.

              Modlitwy do świętego Józefa

Na cześć Przeczystego Serca świętego Józefa

Przeczyste Serce świętego Józefa
– udziel nam Twojej słodyczy i miłości.
Chwała Ojcu…

 

Przeczyste Serce świętego Józefa
– daj nam Twoją cichość i pokorę.
Chwała Ojcu…

 

 Przeczyste Serce świętego Józefa
– użycz nam Twojego posłuszeństwa
Chwała Ojcu…

 

Przeczyste Serce Oblubieńca zjednoczone z Najświętszym Sercem Jezusowym i Niepokalanym Sercem Maryi, pozdrawiamy Cię naszymi sercami i prosimy Cię, bądź naszym Przewodnikiem do Domu Ojca i bądź przy nas w każdy czas, abyśmy zawsze potrafili pełnić Wolę Bożą naśladując Twoje posłuszeństwo i oddanie. Serce Józefa, czyste i pełne miłości, bądź naszym drogowskazem. Amen.

W czasie doświadczeń

Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej Niepokalanej Matki – Maryi. Amen.

Ofiarowanie świętemu Józefowi

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Na zakończenie:

Józefie Sprawiedliwy, ofiarujemy nasze nabożeństwo do Twego Przeczystego Serca Twojemu przybranemu Synowi, naszemu Panu i Odkupicielowi, Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za obrazy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, aby poruszyło Jego miłosierdzie względem nas i wyjednało nam potrzebne łaski, o które z pokorą prosimy. Amen.

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

I Środa Pierwszego Miesiąca

II Środa Pierwszego Miesiąca

III Środa Pierwszego Miesiąca

IV Środa Pierwszego Miesiąca

V Środa Pierwszego Miesiąca

NAUKA PAPIEŻA: ADHORTACJA APOSTOLSKA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REDEMPTORIS CUSTOS – O ŚWIĘTYM JÓZEFIE I JEGO POSŁANNICTWIE W ŻYCIU CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA

Objawienia Maryi, które miały miejsce w Itapirandze (Brazylia) w latach 2005-2010, które zostały uznane przez Kościół, Maryja apelowała wówczas o oddanie się trzem świętym sercom: Jezusa, Maryi i Józefa.

19 czerwca 2013 roku Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wprowadziła imię św. Józefa do wszystkich modlitw eucharystycznych.

czytaj więcej...