Aktualności

2024-05-30 16:27

Matki Bożej Dziewicy Królowej Wszechświata – 29 maj

TRIDUUM MAJOWE

Miesiąc MAJ poświęcony Matce Bożej

PIEŚNI DO MATKI BOŻEJ

W Tradycji Kościoła Maryja od samego po­czątku przyzywana jest jako Królowa. Lud chrześcijański, uznając niezwykłą godność Maryi, chciał postawić Ją ponad wszystkie stworzenia, podkreślając Jej rolę i znaczenie w życiu każdego człowieka i całego świata.

 

Encyklika Pius XII Ad coeli Reginam, przypomina tekst litur­giczny: „Święta Maryja, Królowa Nieba i Pani świata, stała w bólu u stóp krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Encyklika wskazuje później na ana­logię między Maryją a Chrystusem, która pomaga nam zro­zu­mieć znaczenie królewskiej godności Najświętszej Panny. Chrystus jest Królem nie tylko dlatego, że jest Synem Boga, ale również dlatego, że jest Odkupicielem; Maryja jest Królową nie tylko dlatego, że jest Matką Boga, lecz również dlatego, że jako Nowa Ewa, złączona z No­wym Adamem, współpracowała z Nim w dziele odku­pienia rodzaju ludz­kiego.

 

W Ewangelii św. Marka czytamy, że w dniu Wniebo­wstąpienia Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16, 19). W języku biblijnym „zasiadać po prawicy Boga oznacza dzielić z Nim najwyższą władzę. Jezus, zasiadając po prawicy Ojca, ustanawia swoje Króle­stwo, Królestwo Boże. Maryja, wzięta do Nieba, zostaje włączona w panowanie swego Syna i przyczynia się do rozwoju Królestwa, uczestnicząc w szerzeniu łaski Bożej w świecie.

 

Analogia między Wniebowstąpieniem Chrystusa a Wnie­­bowzięciem Maryi pozwala nam sformułować wniosek, iż Maryja, pozostając całkowicie podporząd­ko­wana Chrystu­sowi, jest Królową, która ma władzę nad światem, udzie­loną Jej przez Syna.

czytaj więcej...