Aktualności

2022-09-01 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Zagadnienie szczęścia

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Św. Jan Apostoł: Zaczynam moje rozważanie od samego początku, a więc od Tego, który jest początkiem wszystkiego, od Ojca. W porządku rzeczy wszystko, co żyje, pochodzi od Ojca. Nie istnieje nic poza Nim, ponieważ On jest wszystkim, co jest. Człowiek istnieje tylko dzięki tchnieniu Boga, wielką więc pychą jest wobec Boga nauka o samorodnym pochodzeniu człowieka i rzeczy. Jak dziecko, które wypierając się rodziców, przedstawia im teorię o swoim pochodzeniu kosmicznym, w którym żadne z nich nie miało udziału, tak śmiesznie są ci, którzy szukają swojego pochodzenia w skałach, żyjątkach i zwierzętach. Człowiek nigdy nie nie był zwierzęciem, bo od początku został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, Bóg zaś w niczym nie jest podobny zwierzęciu.

 

Pochodzenie człowieka jest tak ściśle związane z Wolą Boga, że każdy człowiek już na zawsze pozostaje w tej Woli, otoczony pragnieniem Boga: posiadania, kochania i zbawienia człowieka. Człowiek posiada wolność wyboru i może odrzucić wszystko to, co mu Opatrzność Boża przeznaczyła, jednak jeśli to uczyni, na zawsze pozostanie nieszczęśliwy. Człowiek, który jest odłączony od swego Ojca, musi być nieszczęśliwy. Należy odróżnić różne pociechy od szczęścia, które nie jest uniesieniem chwili, ale stanem ducha, pełnego pokoju Bożego. Z tego powodu społeczeństwa są dziś bardzo nieszczęśliwe. Ludzie utracili poczucie własnej godności, sensu egzystencji i woli życia. Żyją z dnia na dzień, topiąc swoją duszę w źródłach trujących, karmiąc je odłamkami stworzenia, bez kontaktu ze źródłem życia.

 

Bóg jest sensem istnienia każdego człowieka. Człowiek odłączony od Ojca, odłącza się też od Syna, a odłączywszy się od Syna, odłącza się również od Ojca, ponieważ Ojciec i Syn są jednością. Mówiłem ci już o tym, że człowiek został powołany do najwyższego szczęścia, do życia w jedności z Bogiem Ojcem, z Bogiem Synem i Bogiem Duchem. Z tego prostego powodu nie może znaleźć szczęścia, odłączywszy się od Boga, bo jest to wbrew jego poczuciu szczęścia, które jest częścią jego natury. Bóg jest szczęściem duszy, dlatego człowiek wabiony szczęściem doczesnym, choć czerpie jego rozkosze garściami, pozostaje nieszczęśliwy.

 

Wszelkie szczęście ziemskie posiada drugą, odwrotną stronę, jaką jest lęk. Chwilowa radość za chwilę wypełnia się lękiem. Lęk towarzyszy wszelkiemu szczęściu doczesnemu, ponieważ oparty jest na zmiennych czynnikach, podległych bytowi zła. Człowiek, czerpiąc z ziemskiego źródła szczęścia, odczuwa, że jest ono czasowe, nie ma korzenia jest ulotne, i niestałe. Tym samym radość przeplatana jest bólem i miłość przeradza się w nienawiść. To właśnie jest dowodem na to, że człowiek oparł swoje szczęście na rzeczach niestałych, ludzkich i materialnych, które dziś są, a jutro wszelki ślad po nich ginie. Nawet słońce nie jest stałe i porzuca człowieka co noc. Jednego dnia ogrzewa go swoim ciepłem, drugiego parzy swoim żarem. Nic, co w górze, nic, co w dole, nie jest w stanie uwolnić duszy od lęku i zapewnić jej szczęścia, ponieważ jedynym szczęściem prawdziwym jest Bóg. Ci którzy go poznali, nie będą się lękać.

 

Wszystko w Bogu poddane jest Jego wzniosłym zamysłom, a więc pozostaje w zgodzie z Jego Wolą, a wszystko, co pozostaje w zgodzie z Wolą Bożą, jest wolne. Wolność daje duszy szczęście, ponieważ jej niewola jest właśnie w tym, co nie jest Bogiem. Jak roślina podlewana kwasem nie wzrośnie, tak człowiek karmiony światem nie wzbogaci się i nie wyda owocu. Fałszywy pokarm nie nakarmi duszy, osłabi ją i zabije. Bóg zna swoje potomstwo i wie, jakim pokarm je karmić, aby żyło. Pycha prowadzi do śmierci.

 

Istotą Boga jest Jego stałość i niezmienność, trwanie, które jest radością duszy. Kto szuka szczęścia, powinien porzucić to, co ma, aby zdobyć to, czego nie ma, obietnicę. Dlaczego ludzie, którzy nie cierpią, są nieszczęśliwi, a ci, którzy cierpią, odczuwają spełnienie i zadowolenie z życia? Tajemnicą jest właśnie Bóg, który jest odpowiedzią na ten paradoks. Jeśli obecnie niewielu jest szczęśliwych, dzieje się tak na skutek ogólnoludzkiego i ogólnonarodowego odejścia od Prawdy. Zło pełne jest nieszczęścia, więc opuszczając Boga, człowiek wybiera nieszczęście, nie tylko w życiu wiecznym, ale i doczesnym. W głębi duszy każdy grzesznik jest nieszczęśliwy, jednak skupiając się na chwilowych pociechach, łudzi się, że jest szczęśliwy. Tylko Bóg Ojciec, który jest początkiem i końcem rzeczy, posiada dar szczęścia duszy. Ono jest w Nim. Kto zapragnie szczęścia, ten musi zbliżyć się do Ojca. Zbliżyć się do Ojca można tylko przez Syna, miłując Syna, który jest miłością Ojca.

 

Jestem apostołem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jestem apostołem Przenajświętszej Trójcy. Pragnę udzielić ci wiedzy o rzeczach Boskich, aby człowiek uwielbiał Boga świadomie. Jestem synem Ojca, który w Jezusie przyjął mojego ducha i rozweseli mnie po wszystkich trudach mego życia tak, że jestem obecnie szczęściem Jego Oblicza. Bóg Ojciec nie wzywa swoich dzieci z powodu potrzeb czy zobowiązań, ale z powodu szczęścia, którym chce je napełnić. Czy możesz pojąć, co oznacza nieskończoność? Czy możesz objąć umysłem nieskończone szczęście, a jeśli nie umysłem, to może sercem?

 

Szczęście nieskończone nie ma końca, a jeśli nie ma końca, jest pełnią szczęścia, ponieważ szczęście, pojęcie szczęścia zakłada jego pełny wymiar, mówiąc o szczęściu mamy już na myśli pełnię, nie byłaby jednak doskonała, gdyby posiadała wymiar czasu, nie może go posiadać, aby być pełnią. Dlatego tylko Bóg jest szczęściem prawdziwym, ponieważ tylko On istnieje poza wymiarami niedoskonałości. Gdybym pragnął opisać ci stan mojej duszy, musiałbym użyć słów niepojętych, bo jak opisać można bezmiar temu, kto jest ograniczony z każdej strony? Moja dusza, zespolona z miłością Ojca i Syna w Duchu Świętym, ogarnia teraz cały świat, a szczęście mojej duszy stało się jej imieniem. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...