Aktualności

2015-02-21 22:50

I Niedziela Wielkiego Postu – Wstępna – 22 luty

 Ewangelia (Mk 1, 12-15)

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ

Jezus był kuszony przez szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali.

Rozpoczynamy Wielki Post, czyli przygotowanie do Wielkanocy przez odnowienie naszej relacji z Bogiem. Winno się ono przejawiać w pogłębionej modlitwie, w zasłuchaniu w słowo Boże, w praktykach pokutnych, w postawie miłości bliźniego. A wszystko po to, abyśmy otwarli się na łaskę zbawienia, którą Chrystus wysłużył dla nas na krzyżu. Jezus pokonujący szatańskie pokusy na pustyni i Jego polecenie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” wskazują nam cel tej wielkopostnej drogi: jest nim śmierć zadana naszym grzechom i zmartwychwstanie do pełni życia w Bogu.

.
Wielki Post jest okazją, aby odnowić nasze przymierze z Bogiem i z ludźmi. Nawet Chrystus musiał stawić czoło Szatanowi i przezwyciężyć jego pokusy. Trzy pokusy przedstawione Jezusowi obrazują pokusy współczesnego człowieka: materializm i konsumpcjonizm, posługiwanie się religią do realizacji własnych celów i bałwochwalstwo wyrażające się w uwielbieniu dla pieniędzy, seksu i władzy. Człowiek jest kuszony, by zdając się na osiągnięcia ludzkiego rozumu, wyeliminował Boga i Jego przykazania ze swojego życia Odrzucając Boga, człowiek zamyka się na dar życia nadprzyrodzonego. Traci również sens życia tu, na ziemi. Dlatego, aby nie popaść w tę pułapkę, potrzebne jest stałe nawracanie się i głęboka wiara w słowa Chrystusa. Bliskie jest królestwo Boże, trzeba nam więc podjąć wysiłek nawrócenia, by kiedyś nie żałować, że Bóg był tak blisko nas, a my odrzuciliśmy Jego zaproszenie.

.

ks. Marcin Romanowski, paulista

.

„Jezus czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.” (por. Mk 1, 13)

czytaj więcej...