Aktualności

2015-07-08 10:31

Ewangelia na każdy dzień – 8 lipiec

Ewangelia wg. św. Mateusza   10,1-7

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania : „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: «Bliskie już jest królestwo niebieskie»”.

Komentarz do Ewangelii:

Posłani, by głosić

Jezus posyła swoich uczniów, aby szli i głosili Ewangelię. Zadanie to rozciąga się na wszystkich wierzących. Każdy czyni to według powołania i daru, jaki otrzymał od Pana. Kapłani wezwani są do przepowiadania słowa Bożego i do sprawowania sakramentów. Małżonkowie realizują to zadanie, szanując się wzajemnie i otaczając miłością. Rodzice wychowują po chrześcijańsku dzieci. Apostołowie zostają skierowani do zagubionych owiec. Wyraża to troskę Jezusa o człowieka, który uwikłany jest w grzechy i słabości. Miłosierdzie Boże jest darem dla nas, a my winniśmy być znakiem miłosierdzia dla naszych bliźnich.
.
Panie, Ty który posłałeś uczniów, aby szli i głosili Ewangelię każdemu człowiekowi, a zwłaszcza temu, który jest uwikłany swoich grzechach, modlę się za każdego, kto jeszcze nie uwierzył w Twoje miłosierdzie.
.
ks. Mariusz Krawiec SSP
czytaj więcej...