Aktualności

2015-08-07 09:19

Ewangelia na każdy dzień – 7 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   16,24-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają, śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim”.

Komentarz do Ewangelii:

Wolni od przywiązań

Ulegamy pokusie fascynacji tym, co przyziemne. Pociągają nas klejnoty tego świata. Bóg, stwarzając człowieka, dał mu w posiadanie ziemię. Ma on ją uprawiać i czerpać z niej to, co jest potrzebne do życia. Człowiek skażony przez grzech nadużywa dóbr, które otrzymał. Jezus, posyłając w świat swoich uczniów, chciał, aby stali się wolni od przywiązań materialnych. Ich życie ma być proste i gotowe do poświęceń. Do takiego właśnie stylu życia wezwane są osoby konsekrowane, które składają śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Ale także każdy chrześcijanin powinien pytać samego siebie o to, czy przywiązanie do tego, co ziemskie, nie bierze w nim górę, a materializm nie staje się jego bożkiem.
.
Daj mi, Panie, nieustanne pragnienie oczyszczania mego wnętrza od niewłaściwych przywiązań, tak abym był człowiekiem prawdziwie wolnym.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...