Aktualności

2015-08-21 08:17

Ewangelia na każdy dzień – 21 sierpnia

Ewangelia wg. św. Mateusza   22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”
On mu odpowiedział: „«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.

Komentarz do Ewangelii:

Budować relacje

Przykazania miłości Boga i bliźniego są ze sobą ściśle złączone. Nie da się kochać Boga bez miłości człowieka. Nie da się też w pełni kochać człowieka bez odniesienia się do Boga. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Stwórca wszechświata uczynił ludzi najdoskonalszymi stworzeniami na ziemi. Niestety człowiek odrzucił pełnię Bożej miłości i na ziemię wkradł się grzech. Jego skutki nosimy w sobie. Nasze trudności związane z relacjami międzyludzkimi są tego widzialnym następstwem. Jeśli chcemy odbudować naszą jedność z Bogiem, musimy najpierw odbudować ją pomiędzy nami.
.

Panie, Tobie oddaję wszystkie trudne relacje, jakich doświadczyłem i doświadczam w moim życiu. Proszę Cię o to, abym potrafił wybaczyć doznane krzywdy i zawiązać na nowo więzi.

.

ks. Mariusz Krawiec SSP

czytaj więcej...