Aktualności

2023-10-24 16:11

Ewangelia na dziś – 25 październik 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 12, 39-48) – Przypowieść o słudze oczekującym Pana

(…) Komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą.

————–

Dostaliśmy od Boga nowy dzień. Jesteśmy zarządcami tych dwudziestu czterech godzin. Nie wiemy, czy nie będą to ostatnie godziny na Ziemi. Nie otrzymamy drugiej szansy, aby je owocnie przeżyć. Dlatego tak ważne jest dobrze poznać Wolę Pana [10 przykazań Bożych], chociaż wiąże się z tym pewne ryzyko: komu więcej powierzono, od tego więcej będą żądać. Nie chodzi tu o lęk przed karą, łagodną czy surową. Nie znając, nie rozwijając się, nie współpracując z darem Boga, tracimy. A przecież współpraca z Panem opłaca się już tu, na Ziemi.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię o łaskę poznania Woli Ojca względem mojego życia i mojej osoby. Proszę o odwagę twórczego odpowiadania na ten dar.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 12, 39-48)

Przypowieść o słudze oczekującym Pana

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?”
Pan odpowiedział: « Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...