Aktualności

2019-10-22 18:11

Ewangelia na dziś – 23 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 12, 39-48) – Przypowieść o słudze oczekującym Pana

(…) Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę.

————–

Czy mam świadomość, jak bardzo jestem potrzebny Bogu. On potrzebuje mnie jako współpracownika planu zbawienia wszystkich ludzi, szczególnie tam, gdzie żyję. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje zaufanie do mnie. Pozwól mi w mojej słabości doświadczać Twojej mocy, abym wypełnił te zadania, które mi zlecasz.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 12, 39-48)

Przypowieść o słudze oczekującym Pana

 

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: „Mój pan ociąga się z powrotem”, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.
Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...