Aktualności

2020-12-16 17:11

Ewangelia na dziś – 17 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 1, 1-17) – Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

(…) Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

————–

Liczby i numery były dla Żydów bardzo ważne. W genealogii przedstawionej przez Mateusza widzimy, że Jezus w linii prostej pochodzi od Abrahama. Trzy etapy po czternaście pokoleń. Oprócz mężczyzn w rodowodzie Jezusa są wymienione cztery kobiety. Jezus przychodzi do wszystkich i wszyscy są objęci Jego zbawczą miłością. To On wnosi w naszą skończoność nieskończoność swojej łaski, miłości i prawdy.

 

Jezu, Twój ród wciąż się powiększa, bo są w nim także Ci, którzy poszli za Tobą, tworząc nową rodzinę przyjaciół i uczniów. Cieszę się, że moje imię też jest w nim zapisane, jak i moja historia.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 1, 1-17)

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esrona; Esron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem króla Dawida.
Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.
Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.
Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...