Aktualności

2015-12-22 16:35

Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej – ks. Stefano Gobbi

1995 – MATKA MIŁOSIERDZIA

Mediolan, 1.01.1995, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

536 Matka Miłosierdzia

a Umiłowani synowie, rozpoczynacie ten nowy rok świętując liturgiczną uroczystość Mego Boskiego Macierzyństwa.

b Jestem prawdziwą Matką Boga, ponieważ Jezus, który zrodził się ze Mnie i został złożony w żłobie, jest prawdziwym Synem Boga.

On jest przedwiecznym, współistotnym Ojcu Słowem, które przyjmuje Swą ludzką naturę w Moim dziewiczym łonie. On jest darem miłości Ojca: «Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał». On jest ujawnieniem Jego Boskiego Miłosierdzia. Jezus zrodził się ze Mnie, aby być waszym Odkupicielem, aby uwolnić ludzkość z niewoli szatana i aby doprowadzić ją do pełnej wspólnoty życia i miłości z Bogiem.

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

c Moje matczyne zadanie polegało na daniu wam Jezusa, który jest objawieniem miłosiernej Miłości Ojca. Aby przyjść do was, Boskie Miłosierdzie posłużyło się drogą Mego Boskiego i niepokalanego macierzyństwa.

d Jestem także waszą Matką. Pod Krzyżem, z woli Mojego Syna Jezusa, stałam się prawdziwą Matką całej ludzkości, odkupionej i zbawionej przez Niego.

e Boskie Miłosierdzie Jezusa, aby dojść do was, musi więc przejść przez matczyną drogę Mojego Niepokalanego Serca. Oto dlaczego tryumf Mojego Niepokalanego Serca zbiega się z tryumfem Bożego Miłosierdzia w świecie.

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

f Zostało Mi powierzone zadanie przygotowania ludzkości na przyjęcie niebiańskiej rosy Bożego Miłosierdzia. Weszliście teraz w lata przygotowujące was do tego nowego i drugiego Adwentu. Są to lata najważniejsze i najtrudniejsze, najboleśniejsze i najbardziej krwawe, ponieważ muszą się w nich wypełnić ostatnie wydarzenia, które wam przepowiedziałam.

g Dlatego właśnie Moje matczyne i miłosierne działanie polega w tych latach na:

1) Prowadzeniu was drogą nawrócenia i powrotu do Pana.

Pragnę udzielić wam łaski przemiany serca i życia. Pomagam wam uwolnić się od grzechu, pokonać wasze namiętności, zwyciężyć zło. Prowadzę was do pełnego pojednania się z Panem, waszym Bogiem. Trzeba, aby szybko doszło do tego powszechnego pojednania dla przygotowania was tą drogą na wielkie doświadczenie czekające was dla całkowitego oczyszczenia całej ludzkości.

2) Prowadzeniu was do intensywnego doświadczania modlitwy.

To dlatego proszę was o mnożenie i szerzenie wszędzie Wieczerników, o które zabiegałam: dla Kapłanów, dzieci, młodzieży i rodzin. Moje Niepokalane Serce powinno obecnie stać się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym wszyscy powinniście się gromadzić dla otrzymania daru drugiej Pięćdziesiątnicy. Oczyszczenie świata dokona się przez działanie Ducha Miłości, który z Niebios rozszerzy Swój gorejący ogień dla odnowienia oblicza tej ziemi.

3) Udzieleniu wam pomocy w przeżywaniu godziny wielkiej próby.

Czekają was cierpienia, jakich nigdy nie doświadczano aż do dzisiejszego dnia, zbliża się bowiem chwila powszechnej odnowy. Szatan zostanie pokonany, moc zła zostanie zniszczona. Jezus ustanowi Swe chwalebne królestwo pomiędzy wami i powstaną nowe niebiosa i ziemia nowa.

Bez nadzwyczajnego zadziałania Mojej macierzyńskiej miłości nie moglibyście znieść boleści tej wielkiej próby, która przyszła teraz na wszystkich.

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

h To Mnie zostało powierzone macierzyńskie zadanie towarzyszenia Kościołowi w godzinie Jego największego cierpienia, gdyż musi on wejść na Kalwarię swej ofiary i męczeństwa. Posłużę się Moim miłosiernym działaniem, pomagając mu w niesieniu krzyża zdrady i opuszczenia, wtedy gdy powszechne stanie się odstępstwo i kiedy wejdzie do niego człowiek niegodziwy, przepowiedziany przez Boskie Pisma, noszący w swym łonie ohydę spustoszenia.

Moje miłosierne działanie stanie się jeszcze silniejsze, gdy Moi synowie będą prześladowani i więzieni, torturowani i prowadzeni na męczeństwo. Wtedy ukażę się im w nadzwyczajny sposób, zgodnie z tajemniczym planem, jaki Moje Niepokalane Serce ułożyło we wszystkich szczegółach.

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

i Od początku tego roku wszystkie Moje dzieci dostrzegać będą wypełnianie się cudu Niewiasty obleczonej w słońce. Rozleję na świecie światło i miłosierną moc Mojego Niepokalanego Serca. Oto dlaczego zapraszam was wszystkich na początku tego roku do życia w ufności i na modlitwie.

Nie lękajcie się. Ja jestem z wami i ujawniam Moją obecność w sposób nadzwyczajny. Im bardziej będziecie wchodzić w czas oczyszczającej próby, tym silniej będziecie odczuwać Moją matczyną i miłosierną obecność. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

.

Sale (Aleksandria), 2.02.1995, Święto Ofiarowania Pańskiego

537 Godzina waszej ofiary

a Najmilsi synowie, towarzyszcie Mi do świątyni Pana ze światłem waszych serc gorejących miłością, aby złożyć wraz ze Mną w ofierze Moje Boskie Dzieciątko na chwałę Ojca Niebieskiego. Gdy składam Moje Dziecko w ręce kapłana, Najświętsza Trójca pochyla się z upodobaniem i błogosławi ofiarę waszej Niebieskiej Mamy.

1) Ojciec – który tak umiłował świat, że dał mu Syna Swego Jednorodzonego – przyjmuje z upodobaniem dar Swego Syna, który stał się właśnie żywym obrazem Jego miłosiernej Miłości.

2) Syn, który od całej wieczności żyje w łonie Ojca, jest szczęśliwy, czując się złożonym na ołtarzu Swojej chwały, w ofierze wybawienia i odkupienia dla zbawienia wszystkich.

3) Duch Święty zstępuje w serce ubogiego starca i otwiera je na zrozumienie Bożej tajemnicy: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie.»

b Przeżywajcie wraz ze Mną tajemnicę tej ofiary i pozwólcie Mi, Moje małe dzieci, ofiarować was na chwałę Najświętszej Trójcy.

Wybiła godzina waszego ofiarowania się.

1) Na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca wszyscy zostaniecie złożeni w ofierze na doskonałą chwałę Ojca. Wasz Ojciec Niebieski powinien zostać otoczony chwałą. To w tym celu stworzył cały wszechświat i w waszym życiu przygotowuje z miłością najmniejsze okoliczności dla waszego dobra. To dlatego dał wam Swego Syna dla waszego zbawienia. W was, w waszym życiu, w waszym pokoju, w waszej radości Ojciec Niebieski jest otaczany chwałą.

2) Na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca wszyscy zostaniecie ofiarowani na doskonałą chwałę Syna. Syn musi zostać otoczony chwałą. W tym celu przyszedł na świat. Syn jest uwielbiany wtedy, gdy przez wszystkich wypełniana jest w sposób doskonały wola Ojca. To w ten sposób w was Syn nadal daje Swoje świadectwo o Ojcu. Takie jest Jego świadectwo: aby wola Ojca była wypełniana przez wszystkie stworzenia. Jego zaś wolą jest, abyście w Synu wszyscy stali się jednym, tak aby stanowić jedno z Ojcem. Wtedy dacie świadectwo Prawdzie, a Prawda was wyzwoli.

3) Na ołtarzu Mego Niepokalanego Serca wszyscy zostaniecie ofiarowani na doskonałą chwałę Ducha Świętego. Duch Święty musi zostać otoczony chwałą. To dlatego jest On wam stale udzielany przez Ojca i Syna. Duch Święty jest uwielbiany, gdy Swoim Boskim ogniem oczyszcza was i przemienia, abyście mogli w Nim i przez Niego kochać Ojca i Syna.

To w ten sposób żyjecie w Sercu Najświętszej Trójcy i jesteście ofiarowywani dla Jej doskonałej chwały.

Wybiła godzina waszej ofiary.

1) Najświętsza Trójca musi zostać w tych czasach otoczona chwałą. Oto dlaczego jesteście wezwani do bycia niewzruszonymi świadkami Prawdy. Wybiła godzina wielkiego odstępstwa i na was spoczywa zadanie niesienia wszystkim blasku Bożej Prawdy.

2) Żyjecie w czasie wielkiego zdeprawowania, kiedy ludzkość stała się ponownie pogańska i bardziej zepsuta niż w czasach potopu. Jesteście wezwani do rozlewania światła świętości. Bądźcie zapalonymi pochodniami świętości i czystości pośrodku głębokiej ciemności grzechu, która zstąpiła na świat.

3) Jesteście wezwani, aby się stać mocnymi świadkami miłości w godzinie przemocy i nienawiści, niepohamowanego egoizmu i wojen. Zawierucha jest obecnie u waszych drzwi. Kościół i ludzkość zostaną wezwane do przeżywania strasznej godziny wielkiej próby. Oto dlaczego jesteście dziś ofiarowywani na ołtarzu Mojego Niepokalanego Serca.

Wybiła godzina waszej ofiary. Jestem zawsze blisko was i prowadzę was za rękę w każdej chwili, jak mama prowadzi małe dzieci.

Będę przy was w nadzwyczajny sposób w krwawych chwilach waszej kapłańskiej męki i waszego męczeństwa. Wtedy ujrzycie Mnie i rozradujecie się, będziecie bowiem kontemplować Niebieską Mamę, która ofiarowuje was jak małe baranki na ołtarzu Swego Niepokalanego Serca na doskonałą chwałę Najświętszej i Boskiej Trójcy.

.

San Marco (Udine), 11.02.1995 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

538 Obmyjcie się w źródle

a Kontemplujcie dziś wspaniałość świętości i czystości waszej Niebieskiej Mamy, która objawiła się w Lourdes jako Niepokalane Poczęcie. Biegnijcie wszyscy, Moje dzieci chore i grzeszne, do źródła Łaski i Bożego Miłosierdzia.

Obmyjcie się w źródle. Obmyjcie się w źródle wody żywej, która tryska z Serca Jezusa, przeszytego włócznią rzymskiego żołnierza. Oto dlaczego sprawiłam, że przez ręce małej Bernadety wytrysnęło ze skały źródło bardzo czystej wody. Oto dlaczego poprosiłam was, abyście poszli obmyć się w źródle.

Obmyjcie się w źródle. Ten, kto jest brudny, potrzebuje obmycia. To grzech zakrywa piękno waszej duszy. To grzech odbiera wam łaskę uświęcającą i oddziela was od komunii życia z Panem, waszym Bogiem. To grzech sprawia, że ponownie znajdujecie się w niewoli szatana, który poddaje was pod swoje złe panowanie. To grzech prowadzi was na drogę waszej wiecznej zguby.

Obmyjcie się w źródle. Zanurzcie się w źródle Bożego Miłosierdzia. To źródło, które wytrysnęło z przeszytego Serca Jezusa, jest wam ofiarowywane w sakramencie pojednania. Jezus ustanowił go jako drogocenny owoc Swego Odkupienia, aby przyjść wam z pomocą w waszej najwyższej słabości.

W dniu Swego zmartwychwstania powiedział do Apostołów: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone.» Od tej chwili dana wam jest możliwość obmywania się za każdym razem, kiedy wasze dusze oszpeci grzech.

Obmyjcie się w źródle. Sakrament pojednania jest obecnie coraz bardziej zaniedbywany. Został nawet zaatakowany w sposób zwodniczy i przewrotny. To dlatego rozpowszechnia się złe przyzwyczajenie popełniania grzechu lekkomyślnie, usprawiedliwiania go, nieokazywania skruchy po jego popełnieniu i niewyznawania go już.

W tak wielu miejscach spowiedź sakramentalna zupełnie znikła w Kościele. Coraz rzadsi są Kapłani oddający się do dyspozycji dla udzielania tego niezbędnego sakramentu. To dlatego cały Kościół jest sparaliżowany w swoim apostolskim działaniu, zraniony i pokryty głębokimi ranami jak trądem.

Obmyjcie się w źródle. Ujawniam dziś przed wami gorącą i żarliwą prośbę waszej Niebieskiej Mamy, która pragnie, aby w tych ostatnich czasach wielkiego ucisku sakramentowi pojednania został przywrócony w Kościele cały jego blask.

To właśnie tylko poprzez to źródło Boże Miłosierdzie może rozlać się na całą ludzkość. To w tym sakramencie Jezus może uformować nowe serca i odnowić życie. To właśnie przez ten drogocenny sakrament miłosierna miłość Jezusa może zostać udzielona Kościołowi i całej ludzkości.

Oto dlaczego zapraszam was dziś, abyście pozwolili się zanurzyć w źródle Bożego Miłosierdzia i kontemplowali Mnie, waszą Niebieską Mamę, która została poczęta jako Niepokalana właśnie po to, by stać się dla was Matką Miłosierdzia.

.

Fatima (Portugalia), 11.03.1995, Wieczernik dla Kapłanów i wiernych należących do K. R. M. w Portugalii

539 Moja tajemnica

a Przyjmuję was dziś wszystkich w Moim otoczonym czcią sanktuarium, umiłowani synowie Mnie poświęceni, aby was ugościć w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca.

1) Objawiłam się tu jako Niewiasta obleczona w słońce dla ukazania wam drogi, jaką przejść macie w waszym stuleciu, tak poważnie zaatakowanym przez ducha zła i wziętym przez niego w posiadanie.

2) Przybyłam tu z Nieba zaofiarować wam miejsce ucieczki, w którym możecie się schronić w chwili wielkiej walki między Mną a Moim przeciwnikiem i w bolesnych godzinach wielkiego ucisku i kary.

3) Sprawiłam, że tu narodził się Kapłański Ruch Maryjny. Za pośrednictwem Mego małego syna, którego prowadziłam po wszystkich częściach świata, uformowałam przez te lata zastęp, który jest obecnie gotowy do walki i do odniesienia największego zwycięstwa.

4) Pragnę was duchowo tu zjednoczonych z Moim drogim synem – dziś, kiedy odbywa się wielki Wieczernik Mojego Ruchu przed wizerunkiem waszej Niebieskiej Mamy, umieszczonym dokładnie w tym miejscu, w którym ukazałam się trójce dzieci: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji.

5) Gromadzę was tu wszystkich wokół Mnie i okazuję zadowolenie z waszego przyjęcia zaproszenia do przynależności do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do szerzenia wszędzie Wieczerników modlitwy pomiędzy Kapłanami, dziećmi, młodzieżą i w rodzinach.

6) Pragnę, abyście byli tu ze Mną duchowo, bo wchodzicie obecnie w ostatni okres waszego wieku, kiedy całkowicie wypełnią się zapowiedziane przeze Mnie wydarzenia. To dlatego chcę dziś w tym miejscu, w którym się ukazałam, ujawnić wam Moją tajemnicę.

Moja tajemnica dotyczy Kościoła.

W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24,15).

Moja tajemnica dotyczy ludzkości.

Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza (Za 13,7-9).

d Wtedy miejsce to ukaże się oczom wszystkich jako promienny znak Mojej matczynej obecności w ostatecznej godzinie waszego wielkiego ucisku. Stąd Moje światło rozszerzy się na wszystkie części świata, z tego źródła wypłynie woda Mego boskiego miłosierdzia, które zstąpi na was, aby wylać się na suszę świata, który stał się obecnie ogromną pustynią.

Właśnie w tym Moim wspaniałym dziele miłości i zbawienia ukaże się wszystkim tryumf Niepokalanego Serca Tej, która wzywana jest jako Matka Miłosierdzia.

.

Madryt (Hiszpania), 22.03.1995, Rekolekcje w formie Wieczernika dla Kapłanów należących do K. R. M. w Hiszpanii i Gibraltarze

540 Pocieszacie Mnie

a Moje Bolejące Serce jest przez was pocieszane w tych dniach stałego Wieczernika, umiłowani synowie z Mojego Ruchu, którzy przybyliście z wielu regionów Hiszpanii. Jest to ziemia tak atakowana przez Mojego przeciwnika, lecz Niebieska Mama kocha ją i chroni. Wylewacie balsam na rany Mego głębokiego bólu i leczycie je.

Jestem przez was pocieszana.

1) Pocieszacie Mnie nieustanną modlitwą, odmawianą w skupieniu i z miłością, ofiarowaną Panu ze Mną i za Moim wstawiennictwem.

2) Dajecie waszej Niebieskiej Mamie wielką siłę wstawiennictwa i wynagrodzenia, i mogę w ten sposób działać, aby układać wydarzenia waszego czasu zgodnie z planem miłosierdzia i zbawienia Mojego Niepokalanego Serca.

3) Jak wielka jest Moja boleść, kiedy widzę, że modlitwa jest coraz bardziej lekceważona przez tak wielu Moich umiłowanych synów. 4) Nie modlą się już więcej. Bezładne i rozpraszające działanie wypełnia dnie tak wielu Kapłanów, ogarniętych duchem świata. Stają się oni solą bez smaku i właśnie zgasłym światłem.

Pocieszacie Mnie zaangażowaniem w kroczeniu drogą świętości.

1) Jakże jest dziś potrzebna dla zbawienia świata świętość Kapłanów!

2) W świecie wziętym w posiadanie przez Złego, w Kościele zaciemnionym zeświecczeniem i moralnością zezwalającą na wszystko, trzeba, aby Kapłani stali się świętymi dla ukazania wszystkim pewnej drogi, prowadzącej do zbawienia i do pokoju.

3) Zwalczajcie w sobie grzech jako zło największe ze wszystkich form zła. Bądźcie zawsze do dyspozycji dla udzielania sakramentu pojednania, tak dziś zaniedbanego. Udzielajcie Bożej łaski duszom zamroczonym przez zło. Kroczcie radośnie ukwieconą drogą wszelkich cnót. W ten sposób dojdziecie do świętości.

4) Proszę was o poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu: pragnę bowiem przekazać również wam, Moje małe dzieci, świętość waszej Niebieskiej Mamy.

Pocieszacie Mnie przez wasze szczególne zobowiązanie się do wierności i jedności.

1) Jakże ogromna i niebezpieczna jest w waszym narodzie kontestacja Papieża i opozycja wobec jego nauczania.

2) Poddaje się pod dyskusję i zaprzecza prawdom stanowiącym fundament katolickiej wiary. Naucza się błędów i podąża za nimi. Szerzy się utrata wiary. Wszędzie dokonuje się inwazja wielkiego odstępstwa wobec Jezusa i Jego Ewangelii.

3) Bądźcie właśnie wy mocnymi świadkami jedności z Papieżem i wierności Ewangelii, której jesteście sługami.

4) Nie zważajcie na zły przykład, jaki mogą wam dawać w tym względzie przełożeni i współbracia. Kontemplujcie jedynie głęboką boleść i krwawiącą ranę, jaką zadaje Sercu waszej Niebieskiej Mamy postępujące odstępstwo, szerzące się coraz bardziej w Kościele.

5) Wylejcie na te otwarte i krwawiące rany Mojego Niepokalanego Serca balsam waszej wierności i jedności.

Pocieszacie Mnie, bo idziecie drogą, którą wam wyznaczyłam w tych latach przez orędzia, jakie wkładam w serce Mego małego syna. Jednoczcie się z nim coraz bardziej, przyjmujcie słowo, które wam daję przez niego. Nie pozwalajcie się ani rozproszyć, ani przyciągać przez inne drogi, liczni są bowiem dziś ci, którzy rozpowszechniają fałszywe orędzia i fałszywe wizje.

f W ten sposób będziecie współpracować ze Mną w coraz większym rozszerzaniu Mojego dzieła Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w całej waszej ojczyźnie. Wobec wszystkich Moich zagubionych dzieci staniecie się drogocennymi narzędziami Mojego matczynego działania zbawienia i miłosierdzia. To przede wszystkim dzięki temu jestem przez was pocieszana.

g Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego z tymi, którzy są wam drodzy, i z powierzonymi waszej kapłańskiej posłudze.

.

Capoliveri, 13.04.1995, Wielki Czwartek

541 Gorąco pragnąłem

a Najmilsi synowie, trwajcie w Getsemani Mego Niepokalanego Serca w tym dniu Wielkiego Czwartku. To jest wasza Pascha. To dzień upamiętniający ustanowienie nowej Ofiary i nowego Kapłaństwa. Byliście obecni w planie miłości Jezusowego Serca, które właśnie miało się otworzyć dla złożenia Swej największej ofiary. «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22,15).

Gorąco pragnąłem. Całe życie Jezusa ukierunkowane było na tę najwyższą i niewysłowioną chwilę. Od wcielenia w Moim dziewiczym łonie do narodzenia, od pozbawionego spokoju dzieciństwa do wieku młodzieńczego, od młodości spędzonej w ubogim domu w Nazarecie aż po życie publiczne, każdego dnia Jezus zawsze zwrócony był ku tej chwili.

Gorąco pragnąłem. Kiedy Jezusa przytłaczało zmęczenie, kiedy atakowali Go faryzeusze i odrzucali wielcy, kiedy przemierzał drogi Galilei i Judei, aby głosić Dobrą Nowinę, kiedy uzdrawiał chorych, przebaczał grzesznikom, kiedy uwalniał opętanych, kiedy oczekiwali Go ubodzy, pocieszali mali, zawsze wtedy pragnął dojść do wypełnienia Swojej Paschy. «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał» (Łk 22,15).

To jest Pascha miłości. Jezus daje w tym dniu Swoje Ciało jako pokarm, a Swoją Krew jako napój dla tych, którzy są przez Niego odkupieni i zbawieni. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za tych, których kocha. To właśnie przez ten dar ustanawiane jest nowe i wieczne Przymierze pomiędzy Bogiem a ludzkością i powstaje rytuał nowej Paschy w prawdziwym Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata.

Synowie umiłowani, przyjmijcie z wdzięcznością ten wielki dar miłości Jezusa, który was głęboko zjednoczył ze Swym najwyższym i wiecznym kapłaństwem.

To jest Pascha boleści. Miłość poddawana jest próbie bólu. Na ten najwyższy dar miłości Jezusa Judasz odpowiada zdradą, Piotr – zaparciem się, Apostołowie – opuszczeniem, słudzy Arcykapłana – zniewagami i policzkowaniem.

Gorąco pragnąłem. Serce Jezusa płonie odtąd na zawsze tym gorącym pragnieniem. Miłość miłosierna wytrysnęła wraz z krwią i wodą z rany Jego przeszytego Boku. Spłynęła ona jak niebiańska rosa dla obmycia wszelkiej zmazy, dla zgładzenia wszelkiego grzechu, dla uzdrowienia każdej choroby, dla uleczenia każdej rany, dla udzielenia pomocy tym, którzy są bici, dla podniesienia upadających, dla uwolnienia uwięzionych, dla ocalenia zagubionych.

g W waszych ostatnich czasach wybiła godzina tak upragniona przez Jezusa, ponieważ Jego miłosierna miłość przygotowuje największy tryumf. Oto dlaczego zapraszam was dziś wszystkich do wejścia do Getsemani Mojego Niepokalanego Serca.

Uformuję z was Ja, Matka Miłosierdzia, drogocenne narzędzia tryumfu miłosiernej Miłości Jezusa dla całej tej biednej ludzkości, która leży, potrzebując w najwyższym stopniu ocalenia. Zatem wy też pragnijcie gorąco spożyć tę Paschę, zanim będziecie cierpieć.

.

Capoliveri, 14.04.1995, Wielki Piątek

542 Łzy i krew

a Patrzcie dziś na Tego, którego przebodli. Najmilsi synowie, przeżyjcie ten dzień ze Mną, Matką Bolejącą z powodu Męki.

b Jak wiele krwi widziały w tym dniu Moje wypełnione łzami oczy!

Biczowanie uczyniło z całego ciała Mego Syna Jezusa jedną ranę.

c Straszliwe rzymskie bicze wbiły się w Jego ciało głębokimi ranami. Płynie z nich obficie krew okrywając Go purpurowym płaszczem.

d Cierniowa korona przeszyła Jego Głowę. Spływają z niej potoki krwi, pokrywając Jego Twarz i zniekształcając ją.

«Tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi» (Iz 52,14).

e Gwoździe przeszywają Mu ręce i stopy, krew leje się strumieniami i spływa z drzewa Krzyża.

f Przez trzy godziny rozdzierającej agonii pozostaję pod Krzyżem z Janem i pobożnymi niewiastami. Obmywa nas wszystkich Jego drogocenna krew.

g Gdy Jezus wydaje ostatnie tchnienie, a rzymski żołnierz przeszywa Mu bok, wypływa z niego krew i woda – symbol sakramentów waszego nowego narodzenia. Z tego źródła rodzi się Kościół. Rodzi się on w kołysce uformowanej przez krew Syna i łzy Matki.

Łzy i krew. Oto cena waszego odkupienia. Oto znak ogromnej ofiary. Oto dar Bożego miłosierdzia, które zstąpiło dla odnowienia całego świata.

i Przeżywacie dziś nowy Wielki Piątek.

j Jak wiele krwi wypływa ciągle z zapłakanych oczu waszej Niebieskiej Mamy! Jest to krew dzieci zabijanych w łonach swych matek. To krew wylewana przez wszystkie ofiary przemocy i nienawiści, ofiary bratobójczych walk i wojen.

k Obfite łzy płyną z Moich matczynych oczu, kiedy patrzę na ludzkość, noszącą w sobie przyczynę swego potępienia.

Łzy i krew. Chcę pomóc tej biednej ludzkości powrócić do Pana drogą nawrócenia i skruchy, dlatego daję jej oczywiste znaki Mojego macierzyńskiego bólu i Mego bolesnego zatroskania.

m Sprawiam, że z niektórych Moich wizerunków płyną krwawe łzy.

Czy dziecko może nie wzruszyć się widząc łzy swojej Matki? Jakże możecie wy, Moi synowie, nie wzruszyć się widząc waszą Niebieską Mamę płaczącą krwawymi łzami?

n A jednak nie przyjmuje się i nie daje się wiary tym tak poważnym znakom, które wam dziś daję. Co więcej, sprzeciwia się im otwarcie i odrzuca je. Przeszkadzacie przez to Mojemu ostatniemu działaniu, mającemu was doprowadzić do zbawienia.

o I tak, Moje biedne dzieci, nie jest Mi już więcej dawana możliwość powstrzymania Sprawiedliwości Bożej, która przez straszliwą karę oczyści tę ludzkość. Nie można jej pomóc z powodu uporczywego odrzucania wszystkich nadzwyczajnych interwencji waszej Niebieskiej Mamy.

p Dla Kościoła i dla ludzkości nadszedł obecnie czas próby bolesnej i krwawej.

q Widzę wasze drogi pokryte łzami i krwią. Boża Sprawiedliwość oczyści tak ten świat, który dotknął dna zepsucia i buntu wobec swego Boga, który dla waszego zbawienia ofiarował się i został zabity na Krzyżu.

r Przynajmniej wy, Moi umiłowani, pozostańcie ze Mną pod Krzyżem wraz z waszym bratem Janem, aby umocnić i pocieszyć waszą zbolałą Mamę, na nowo przeszytą mieczem tak powszechnego odrzucenia. Połączcie wasz ból z Moim dla wybłagania jeszcze dla tego świata cudu Bożego Miłosierdzia.

.

Capoliveri, 15.04.1995, Wielka Sobota

543 Czuwajcie wraz ze Mną

a Umiłowani synowie, pozostańcie u boku waszej Niebieskiej Mamy w tym dniu, w którym ciało Mojego Syna Jezusa spoczywa martwe w nowym grobie.

Czuwajcie wraz ze Mną na modlitwie, która powinna być zanoszona ze Mną i przeze Mnie.

1) W tym dniu wasza Niebieska Mama trwała w stałej jedności życia z Ojcem Niebieskim, który dawał Mi całą Swą Miłość. W Swej Boskiej Czułości, wylewał drogocenny balsam na każdą z Moich ran. Ojciec widział, jak rozkwita całe cierpienie Syna i Matki. Odczuwał radość, mógł bowiem wreszcie ogarnąć węzłem Swej miłości i życia całą ludzkość odtąd odkupioną i ocaloną.

2) Spędziłam cały ten dzień w duchu przy ciele Mojego Syna złożonym w nowym grobie. Moje modlitwy okrywały Go wonnym olejkiem, Moje łzy obmywały Go z krwi. Moje ręce z matczyną czułością owijały Jego Ciało, aby zamknąć każdą z Jego ran. W taki to właśnie sposób przygotowywałam to martwe ciało na przyjęcie nowego i potężnego tchnienia życia.

3) W tym dniu Duch Święty, Mój Oblubieniec, obejmował Mnie, dawał radość i pokój, składał Mi Boskie podziękowanie za to, że przyjęłam w Moim dziewiczym łonie i doprowadziłam aż do grobu Pierworodnego Syna Ojca.

Czuwajcie wraz ze Mną w nadziei, która w tym dniu staje się pewnością. Kiedy Mój Syn Jezus stanął przede Mną w Swoim uwielbionym Ciele, bardziej jaśniejący niż słońce, kiedy przytulił Mnie do Swego Boskiego Serca, wtedy skończyły się Moje cierpienia. Życie zwyciężyło śmierć, łaska zwyciężyła grzech, zło zostało pokonane przez dobro, nienawiść – przez miłość, szatan został zwyciężony przez Syna Bożego, który umarł i zmartwychwstał.

Czuwajcie wraz ze Mną.

Przeżyjcie wraz ze Mną ten sobotni dzień w ufności.

e W grobie leży cała biedna ludzkość, która dostała się pod panowanie Złego i stała się niewolnicą grzechu i zła.

f To jest szabat jej długiego przebywania w grobie. Wkrótce wyjdzie ona z grobu, w którym leży, kiedy Jezus powróci w chwale i zaprowadzi ją do nowego ogrodu zmartwychwstania. Przygotowuje się wielki cud Bożego Miłosierdzia. Powtórzy on wobec całej ludzkości to, co stało się z Moim Synem Jezusem.

Wkrótce bowiem ludzkość zostanie całkowicie odnowiona potężnym tchnieniem Ducha Świętego, który rozleje się na całej ziemi i powróci ona w ramiona swego Ojca Niebieskiego, który odbije się w niej z upodobaniem. Wtedy Jezus ustanowi w odnowionym świecie Swoje chwalebne królestwo.

g Oto dlaczego zapraszam was dziś, umiłowani synowie, do czuwania ze Mną na modlitwie, z nadzieją i ufnością w tę długą sobotę, która dobiega już końca.

.

Capoliveri, 16.04.1995, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

544 Tryumf Bożego Miłosierdzia

a Umiłowani synowie, cieszcie się wraz ze Mną, Matką Bolejącą z powodu Męki, Matką pocieszoną i radosną z powodu Zmartwychwstania.

b Niech radość wasza zespoli się z radością wszystkich zastępów anielskich, które upadają na twarz, adorując Mego Syna Jezusa, stającego przed nimi w oślepiającej wspaniałości Swej Boskości!

c Niech radość wasza zespoli się z radością całego Raju, który przyjmuje Syna Bożego zmartwychwstałego i zasiadającego po prawicy Ojca; z radością sprawiedliwych, którzy w otchłani witają chwilę swego wyzwolenia!

d Całe stworzenie dotyka dziś nowe pulsowanie życia. Cała ludzkość wznosi okrzyki największej radości, gdyż kontempluje ona w Jezusie ukrzyżowanym, zabitym i zmartwychwstałym tryumf Bożego Miłosierdzia.

Tryumf Bożego Miłosierdzia wypełnia się przez spłacenie długu, jakiego wymagała Boża Sprawiedliwość z powodu popełnionego przez pierwszych rodziców grzechu, który zrodził potępienie dla całego ich potomstwa.

f Dziś w zmartwychwstałym Chrystusie uaktualnia się cudowny powrót całej ludzkości w ramiona jej Niebieskiego Ojca.

g Jezus złożył samego Siebie w wynagradzającej ofierze po to, by Miłosierna Miłość Ojca mogła przyjąć tę już odkupioną i zbawioną ludzkość do wspólnoty życia z Nim.

Tryumf Bożego Miłosierdzia dokonuje się w zwycięstwie dobra nad złem, łaski nad grzechem, miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią.

i Chrystus, który wychodzi zwycięski z grobu, wyznacza drogę światłości dla całej ludzkości, aby mogła ona odpowiedzieć na wielki dar, jaki od Niego otrzymała.

j Jest to droga miłości. Miłość jest obecnie wezwana do zwyciężania egoizmu i nienawiści, przemocy i wojny, niezrozumienia i wszelkich podziałów.

Boże Miłosierdzie tryumfuje nad szatanem i wszystkimi złymi duchami, gdyż dzień ten wyznacza chwilę ich największej klęski.

l Szatan może jeszcze działać, by prowadzić do upadku i zguby tę kruchą ludzkość, chociaż została ona odkupiona.

m Jednak na koniec tryumf będzie w pełni należał do Boga, bo jedynie Chrystus jest Zbawicielem i waszym Odkupicielem.

n W tych ostatnich czasach walka pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy łaską i grzechem, pomiędzy Bogiem i szatanem osiąga szczyt intensywności.

o Odnosi się wrażenie, że w waszych czasach szatan odniósł zwycięstwo, tak jak wydawało się w wielką sobotę, kiedy umarły Jezus leżał w grobie.

p Bliska jest jednak chwila, kiedy zmartwychwstały Jezus ukaże się w całej Swojej mocy. Wtedy zło zostanie zniszczone, szatan pokonany na zawsze. Wtedy właśnie w całym blasku ujawni się tryumf Bożego Miłosierdzia nad światem.

.

Perpignan (Francja), 13.05.1995 Rocznica pierwszego objawienia fatimskiego

545 Módlcie się za Papieża

a Obchodzicie dziś rocznicę Mojego pierwszego ukazania się w Cova da Iria w Fatimie. Czynicie to poprzez pierwszy z licznych Wieczerników Mojego Ruchu, które Mój mały syn poprowadzi w całej Francji. Ziemię tę tak bardzo zaatakował i wziął w posiadanie Mój przeciwnik, lecz wasza Niebieska Mama chroni ją i broni.

b Tutaj bardziej niż gdzie indziej jest aktualne i pilne orędzie, które dałam wam w Fatimie w 1917 r. Popatrzcie miłosiernymi oczami waszej Niebieskiej Mamy na cierpiący i podzielony Kościół, zagrożony utratą wiary i wielkim odstępstwem.

c Zobaczcie, jak uderza się w pasterzy, jak stają się oni letni i niewierni. W ten sposób stado rozprasza się coraz bardziej na drogach zła i grzechu i grozi mu niebezpieczeństwo wiecznej zguby. Odczujcie głęboki ból Mego Niepokalanego Serca na widok niezgody, która weszła głęboko do samego serca Kościoła z powodu braku posłuszeństwa i sprzeciwu Biskupów i Kapłanów wobec Papieża. On został ustanowiony przez Jezusa opoką Kościoła i nieomylnym stróżem Prawdy.

Módlcie się za Papieża. Ten Papież jest największym darem, jakiego udzieliło wam Moje Niepokalane Serce na czas oczyszczenia i wielkiego ucisku. Znaczna część Mojego orędzia i tajemnicy – ujawnionej przeze Mnie w Fatimie trojgu dzieciom, którym się ukazałam – dotyczy właśnie osoby i misji Papieża Jana Pawła II.

Jakże wielkie jest jego cierpienie! Często jest on jakby przygnieciony ciężarem krzyża, który stał się tak bardzo ciężki.

e Ludzkość biegnie drogą przemocy i nienawiści, bratobójczych walk i wojen, pomimo pełnego udręki wołania, z jakim on zwraca się do wszystkich, błagając o pokój. Ludzkość staje się w coraz większym stopniu niewolnicą dobrobytu i przyjemności, materializmu i hedonizmu, zatwardziałości serca w obliczu potrzeb małych, biednych, wobec ludzi z marginesu, prześladowanych i wyzyskiwanych.

f Jakże wielki jest ból Papieża na widok ludzkości tak zagrożonej nieświadomym kroczeniem po drodze własnego zniszczenia.

Módlcie się za Papieża. Jak bardzo krwawi jego serce na widok podziału, jaki zakorzenił się w Kościele; na widok utraty wiary, która staje się coraz powszechniejsza. Naucza się błędów i szerzy je, pomimo odwagi i siły, z jaką on idzie, by utwierdzać wszystkich w wierności Chrystusowi i Ewangelii we wszystkich częściach świata.

h Jego encykliki są prawdziwymi pochodniami światła, zstępującymi z Nieba w głębokiej ciemności spowijającej świat.

Módlcie się za Papieża. On przeżywa godzinę Getsemani i Kalwarii, ukrzyżowania i złożenia siebie w ofierze.

j Pan patrzy na niego jak na najcenniejszy dar ofiarny, który ma zostać obecnie złożony na ołtarzu jego kapłańskiej ofiary.

Umiłowani synowie, pozostańcie zawsze ze Mną pod krzyżem, na którym Mój Papież – uformowany, prowadzony i tak przeze Mnie kochany – dopełnia obecnie swej wielkiej ofiary miłości i bólu.

k To właśnie przez wzgląd na ofiarę Mojego pierwszego umiłowanego syna Boża Sprawiedliwość zaślubi wielkie Miłosierdzie.

Po czasie próby, która będzie czasem oczyszczenia całej ziemi, nastanie dla świata nowa era przewidziana i zapowiedziana przez niego. To dlatego on zaprasza was w tych ostatnich czasach do przekroczenia promiennego progu nadziei.

.

Vacallo (Szwajcaria), 4.06.1995, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

546 Języki ogniste

a Zebrani we wspaniałym Wieczerniku modlitwy, zanoszonej wraz ze Mną, świętujecie dziś, umiłowani synowie, uroczystość Pięćdziesiątnicy.

b Znajdowałam się z Apostołami i uczniami w Wieczerniku Jerozolimskim, gdy nastąpił cud Zesłania Ducha Świętego pod postacią ognistych języków. Z radością kontemplowałam cud ich całkowitej przemiany. Byli nieśmiali i zalęknieni, a wyszli z Wieczernika jako odważni i nieustraszeni świadkowie Jezusa i Jego Ewangelii.

c W duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca powinno obecnie dokonać się cudowne wydarzenie drugiej Pięćdziesiątnicy, której wzywacie i oczekujecie.

d Na nowo zstąpią na Kościół i całą ludzkość cudowne ogniste języki.

Języki Boskiego ognia przyniosą ciepło i życie ludzkości, która stała się obecnie zlodowaciała z powodu egoizmu i nienawiści, przemocy i wojen. Wysuszona ziemia otworzy się przez to na tchnienie Bożego Ducha. On przemieni ją w nowy i cudowny ogród, w którym Najświętsza Trójca ustanowi Swoją stałą siedzibę pośród was.

Języki ognia zstąpią, aby oświetlić i uświęcić Kościół, który przeżywa mroczną godzinę Kalwarii; na Kościół, uderzony w swoich pasterzach; na Kościół zraniony w swoim stadzie, opuszczony i zdradzony przez swoje dzieci; wystawiony na gwałtowny wiatr błędów; ogarnięty utratą wiary i odstępstwem.

g Boski ogień Ducha Świętego uzdrowi go z wszelkiej choroby, oczyści z wszelkiej plamy i wszelkiej niewierności, przyoblecze nowym pięknem, okryje blaskiem w taki sposób, że będzie on mógł odnaleźć całą swą jedność i świętość. Wtedy Kościół da światu świadectwo o Jezusie – pełne, powszechne i doskonałe.

Języki ognia zstąpią na was wszystkich, Moje biedne dzieci, tak zwiedzione i oszukane przez szatana i przez wszystkie złe duchy, które w tych latach odniosły swój największy tryumf. Zostaniecie oświeceni tym Bożym światłem i ujrzycie samych siebie w zwierciadle Bożej prawdy i świętości.

i Będzie to jakby sąd w pomniejszeniu, który otworzy wasze serca na przyjęcie wielkiego daru Bożego Miłosierdzia.

j Wtedy Duch Święty dokona nowego cudu powszechnej przemiany w sercach i w życiu wszystkich: grzesznicy się nawrócą, słabi zostaną podtrzymani, chorzy zostaną uzdrowieni, oddaleni powrócą do domu Ojca, ofiary podziału i rozdzielenia odnajdą pełnię jedności.

k Dokona się tak cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadejdzie on poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

l To dopiero wtedy ujrzycie, jak ogniste języki Ducha Miłości będą odnawiać cały świat, który zostanie całkowicie przemieniony przez największe ujawnienie się Bożego Miłosierdzia.

m Oto dlaczego zapraszam was do spędzenia tego dnia w Wieczerniku, w zjednoczeniu na modlitwie ze Mną, Matką Miłosierdzia, w nadziei i w niecierpliwym oczekiwaniu na drugą Pięćdziesiątnicę, całkiem już bliską.

.

Valdragone (San Marino), 28.06.1995, Rekolekcje w formie Wieczernika dla 20 Biskupów i 280 Kapłanów z K. R. M. z Europy, Ameryki, Afryki i Azji

547 Dla zbawienia świata

a Biskupi i Kapłani należący do Mojego Ruchu, pocieszacie i uwielbiacie w tych dniach Moje Niepokalane Serce, bo nigdy jeszcze nie przybyliście tak licznie jak w tym roku, ze wszystkich części świata, aby – zjednoczeni na modlitwie i w braterstwie – przeżyć ze Mną tydzień stałego Wieczernika.

b Jednoczę się z wami na modlitwie. Potrzebuję dziś modlitwy Moich Kapłanów dla zbawienia świata. Buduję pomiędzy wami braterstwo większe i głębsze. Jako Mama zapraszam was do spotykania się, pomagam wam się poznać, nakłaniam do miłowania się.

c Moje Serce doznaje radości widząc, jak wzrastacie we wzajemnej miłości, stając się coraz bardziej jednym sercem i jedną duszą. Mogę wtedy realizować wobec każdego z was plan tryumfu Mojego Niepokalanego Serca dla zbawienia świata.

Dla zbawienia świata czynię was drogocennymi narzędziami Bożego Miłosierdzia.

e Zobaczcie, w jaką przepaść nędzy i rozpaczy wpadła ludzkość, która całkowicie oddaliła się od Boga.

f Sama nie potrafi się już podnieść. Jedynie wielkie miłosierdzie może jeszcze doprowadzić ją do zbawienia. Oby miłosierny Pan mógł zadziałać poprzez was, Biskupi i Kapłani, synowie Mojego matczynego upodobania!

g Popatrzcie Moimi matczynymi oczyma na każdą boleść, grzech, bunt i zepsucie ludzkości niosącej ciężar wielkiego ucisku, jaki właśnie obecnie przeżywacie. Również wy wylejcie łzy bólu i głębokiego współczucia.

h Moimi rękoma udzielcie pomocy wszystkim waszym braciom, by powrócili na drogę skruchy i nawrócenia. Weźcie w ramiona małych, biednych, słabych. Dodajcie odwagi i siły młodym, doprowadźcie do pojednania rozdzielone rodziny, umocnijcie cierpiących, o nikim nie zapomnijcie ani nikogo nie porzucajcie!

i Kroczcie śladami stóp waszej Niebieskiej Mamy, by odnaleźć najbardziej oddalonych, wspomóc ludzi z marginesu i opuszczonych, by dać nadzieję zrozpaczonym i uciskanym, wylać balsam na głębokie rany tych, którzy zostali uderzeni, by zebrać krew wylaną przez niezliczone ofiary nienawiści, bratobójczej przemocy i wojen.

Kochajcie wszystkich uderzeniami Mojego Niepokalanego Serca. Staniecie się w ten sposób narzędziami tryumfu Bożego miłosierdzia oraz tryumfu Mojego matczynego Serca.

Dla zbawienia świata chcę uczynić z was nowe serce nowego Kościoła. Zostanie on przez was pocieszony w tych dniach, w których przeżywa swą agonię i jest coraz bardziej opuszczany, zdradzany, biczowany i krzyżowany przez tak wiele swoich dzieci.

k Bądźcie w Kościele Moją obecnością pełną miłości i wierną. Kochajcie Moim Sercem waszą Świętą Matkę – Kościół, który cierpi i niesie na ramionach jakże wielki i ciężki krzyż.

l Bądźcie silnym wsparciem dla Papieża, który przeżywa godzinę swej ofiary. Podtrzymujcie waszą modlitwą i posłuszeństwem Biskupów. Udzielajcie wszelkiej pomocy waszym braciom Kapłanom, chwiejącym się pod ciężarem wielkich trudności i podstępnych zasadzek Mojego przeciwnika. Nikogo nie osądzajcie.

m Kochajcie wszystkich waszych braci czułością Mojego Serca Mamy. Ukształtujecie w ten sposób nowe serce nowego Kościoła, który zrodzi się wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca.

n Gdybyście mogli zobaczyć blask świętości i pełnię jedności, w jakie przyoblecze się Kościół po tym okresie wielkiego ucisku, wydalibyście wraz ze Mną okrzyk radości! Wtedy bowiem wszystkie narody przyjdą do Kościoła, który stanie się światłością prawdy i łaski, jedności i świętości dla zbawienia świata.

o Najmilsi synowie, każdemu z was udzieliłam wielkich łask w tych dniach. Naprawdę otrzymałam dla was w obfitości dary Ducha Świętego, który dokonał w was przemiany serca i życia. Wkrótce zrozumiecie, jak ważne były dla was te dni.

Obecnie udzielam wam łaski życia w Sercu Najświętszej Trójcy, w której Niebieska Mama ma Swoje mieszkanie.

Dla zbawienia świata bądźcie wszędzie wiernymi sługami Miłosiernej Miłości Jezusa i pozwólcie, aby prowadziła was Ta, która jest Matką Bożego Miłosierdzia. Jedynie przez tryumf Bożego Miłosierdzia w świecie może odnieść zwycięstwo Moje Niepokalane Serce.

q Wyjdźcie z tego Wieczernika w radości i pokoju. Idźcie zanieść wszędzie pociechę Mojej macierzyńskiej obecności pośród was.

Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was oraz tych, którzy są wam drodzy i wszystkich powierzonych waszej posłudze.

.

Sant’Omero (Teramo) 5.08.1995, Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny

548 Białe płatki śniegu

a Jeśli chcecie żyć zawsze i w sposób doskonały poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu, jakiego dokonaliście, idźcie za Mną, najmilsi synowie, drogą wyznaczoną wam przez Moje Orędzia.

Dzięki Moim Orędziom uczcie się zdawać się na Mnie jak małe dzieci i pozwalać się prowadzić z prostotą, ufnością i całkowitym dziecięcym zawierzeniem. Wasze oddanie się jest Mi potrzebne, abym mogła działać w was i w waszym życiu.

c Moje matczyne zadanie polega na przemienianiu was każdego dnia, abyście mogli doskonale wypełniać wolę Pana.

d Pomagam wam w ten sposób uwolnić się od grzechu i kroczyć drogą Bożej łaski, miłości, czystości i świętości.

e Na pustyni, na której żyjecie, w ogromnym morzu nieczystości zalewającej ten świat, wzięty w posiadanie przez Złego, z Mego Niepokalanego Serca spadają białe płatki śnieguna was, synowie Mnie poświęceni, abyście mogli rozsiać wszędzie Mój niebiański zapach i stać się znakami i narzędziami Bożego Miłosierdzia w świecie.

Poprzez Moje Orędzia jesteście wychowywani do odważnego i gorliwego głoszenia Ewangelii Jezusa.

g Jakże cierpi Moje matczyne Serce, bo w obliczu zalewu błędów i herezji, skandali i złych przykładów ci, którzy mają obowiązek mówić, zachowują groźne milczenie, nacechowane obojętnością i kompromisem.

h Jak nigdy dotąd liczni są pasterze, którzy stali się «milczącymi psami»: nie bronią już stada im powierzonego, by zapobiec grożącemu mu niebezpieczeństwu zwiedzenia i pożarcia przez liczne drapieżne wilki. Ewangelia Mojego Syna Jezusa jest rozcinana i rozrywana we wszystkich swoich częściach.

i Moje macierzyńskie zadanie polega więc na doprowadzeniu was do wiary w Ewangelię, na spowodowaniu, że dacie się prowadzić jedynie mądrości Ewangelii, że będzie żyli nią dosłownie.

j To dlatego poprzez Moje Orędzia prowadzę was z matczyną słodyczą i stanowczością.

k W czasie wielkiego szerzącego się odstępstwa z Mego Niepokalanego Serca zstępują białe płatki śniegu na was, synowie Mi poświęceni, abyście mogli zanieść we wszystkie strony światło Bożego Słowa i stać się narzędziami, dzięki którym jaśnieje wszędzie, największym blaskiem, cała Prawda zawarta w Ewangelii Mego Syna Jezusa.

Poprzez Moje Orędzia prowadzę was do zrozumienia tego, co zostało napisane w Księdze jeszcze zapieczętowanej. Wyjaśniłam wam już treść licznych stronic Apokalipsy świętego Jana.

Przede wszystkim ukazałam wam wielką walkę, jaka toczy się pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce i czerwonym smokiem, wspomaganym przez czarną bestię, to znaczy przez masonerię.

m Ujawniłam wam podstępne i diabelskie zasadzki, zastawiane na was przez masonerię, która weszła do wnętrza Kościoła i ustanowiła już ośrodek swej władzy tam, gdzie Jezus ustanowił centrum i fundament jego jedności. Nie niepokójcie się, bo stanowi to część Tajemnicy Bezbożności, którą Kościół zna od chwili narodzin. Istotnie, szatan wdarł się już do kolegium Apostołów i nakłonił do zdrady Judasza, jednego z dwunastu.

n W waszych czasach Tajemnica Bezbożności ujawnia się w całej swej straszliwej mocy.

o W godzinie wielkiego ucisku, jaka wybiła obecnie dla Kościoła i ludzkości, białe płatki śniegu spadają z Mojego Niepokalanego Serca na was, synowie Mnie poświęceni, abyście mogli zanieść wszystkim Mój matczyny głos, który napełnia nadzieją i ufnością. Możecie dzięki temu wziąć za rękę bardzo wiele Moich biednych dzieci, które zostały uderzone i przygniecione gwałtownym wiatrem wielkiego ucisku. Możecie wspólnie z nimi przekroczyć promienny próg nadziei w radosnym oczekiwaniu na białe płatki śniegu Bożego Miłosierdzia, które zstąpią na świat wraz z tryumfem Mego Niepokalanego Serca.

.

Rubbio (Vicenza), 15.08.1995 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

549 Znak niezawodnej nadziei

a Kontemplujecie dziś waszą Niebieską Mamę wyniesioną z Ciałem do chwały Raju. Przyłączcie się do radości wszystkich zastępów anielskich, świętych, dusz oczyszczających się jeszcze w czyśćcu. Bierzcie tak udział w radości Kościoła pielgrzymującego przez pustynię świata i historii, który kontempluje waszą Niebieską Mamę jako znak pociechy i niezawodnej nadziei.

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla Kościoła na czas jego marszu ku doskonałemu uwielbieniu, jakie pozna on w chwili, gdy Jezus Chrystus powróci do was w chwale.

c W tych ostatnich czasach wielkiego ucisku, w czasie, który właśnie przeżywacie, a który kończy drugi adwent, jakże wielka nadzieja otwiera się w życiu Kościoła z powodu pewności, że Ja zawsze mu towarzyszę i ochraniam go biciem Mego matczynego i miłosiernego Serca. Moja obecność u boku Kościoła stanowi pociechę w jego cierpieniu, ulgę w zmęczeniu, siłę w przepowiadaniu, wsparcie dla jego wiary, pomoc w jego marszu ku świętości.

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla ludzkości wziętej dziś w posiadanie przez Złego, tak bardzo zagrożonej w swym życiu, rozdartej egoizmem i nienawiścią, bratobójczymi walkami i wojnami. Jako Mama pomagam całej ludzkości powrócić do Pana drogą pokuty i modlitwy, nawrócenia, przemiany serca i życia.

e W ten sposób przygotowuję dla niej nowe dni pokoju, pozbawione strapienia, dni spokojne i radosne.

f Zwłaszcza w tych ostatnich czasach Moja obecność jest wyraźna po to, by przygotować ludzkość na przyjęcie Jezusa, który właśnie ma powrócić w chwale dla dokonania jej całkowitej i doskonałej przemiany.

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla was wszystkich, Moje biedne dzieci, niosące ciężar licznych cierpień i wielkich boleści. Cierpienia te muszą obecnie dla wszystkich wzrosnąć. Boleści będą się coraz bardziej powiększać, żyjecie bowiem w ostatnich czasach wielkiego ucisku.

h Jeśli chcecie przekroczyć próg nadziei, kontemplujcie dziś waszą Niebieską Mamę wyniesioną do chwały Raju. Sprawiam, że z Mego Niepokalanego Serca zstępuje rosa Boskiego Miłosierdzia, słodki balsam, wylewający się na otwarte i krwawiące rany wszystkich Moich dzieci.

Ja jestem znakiem niezawodnej nadziei dla was, grzesznicy i zagubieni; dla was, chorzy i zrozpaczeni; dla was, uciskani i prześladowani, bici i miażdżeni, dotknięci przemocą i nienawiścią; dla was, deptani i masakrowani w bratobójczych walkach i wojnach.

U kresu wielkiej próby odczujecie Moją matczyną obecność, którą pomagam wam przekroczyć próg nadziei, abyście weszli w nową erę pokoju, która zabłyśnie dla Kościoła, dla ludzkości i dla was wszystkich poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

.

Sale (Aleksandria), 8.09.1995 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

550 Światło, miłość i matczyna czułość

a Popatrzcie dziś na waszą Mamę – Dziecko. Wokół Mojej kołyski radują się Aniołowie i Święci z Raju, dusze oczyszczające się w Czyśćcu i pielgrzymujący Kościół, przeżywający na pustyni świata swe bolesne pielgrzymowanie ku Niebieskiej Ojczyźnie.

b Pragnę was dziś wszystkich wokół Mojej kołyski, w której zostałam złożona po narodzeniu, umiłowani synowie Mnie poświęceni.

Chcę na was popatrzeć oczyma, które dopiero co otwarły się na światło.

d Jesteście powołani, by być źrenicą Moich oczu. Jesteście przeznaczeni do niesienia Mojego światła aż po krańce ziemi.

Światłością, jaką wam daję, jest światłość Mojego Syna Jezusa.

Nieście wszędzie światłość Jego Słowa dla rozproszenia wielkich ciemności błędu, które rozszerzyły się na świecie.

Nieście światłość Jego Życia dla przezwyciężenia lodu grzechu i zła, który wysuszył i wyjałowił serca tak wielu Moich dzieci.

e Nieście światło Jego Obecności pomiędzy wami, aby na wszystkie części świata mogła zstąpić niebiańska rosa Bożego Miłosierdzia.

Chcę kochać was sercem, które dopiero co zaczęło bić i już nigdy się nie zatrzyma. Jesteście wezwani do bycia największą miłością Mojego Niepokalanego Serca. Jesteście przeznaczeni do niesienia Mojej miłości we wszystkie części świata. Miłość, jaką wam daję, jest miłością Mojego Syna Jezusa.

g Nieście wszędzie bicie Jego gorącej, Boskiej miłości. Spalcie płomieniem miłości każdą ludzką nędzę, wszelki egoizm, wszelką przemoc, wszelką nienawiść, każdy podział i grzech.

h Od tego dnia rozpoczyna się jeszcze ukryte, ale już pewne, ostateczne zwycięstwo Miłości.

i Życie zostało Mi dane, abym mogła stać się Matką Życia i dać Odwiecznemu Słowu Ojca Jego ludzką naturę. Przez nią dokona On dzieła Odkupienia, wyzwalając całą ludzkość od szatana i grzechu.

j Z tryumfem Mojego Niepokalanego Serca rozpocznie się nowa cywilizacja miłości, zanieście więc do każdej części świata płomień Jego Boskiej Miłości.

Chcę was pogłaskać rękoma, które mają wypełnić zadanie zgromadzenia wszystkich Moich dzieci.

l Jesteście wezwani do odczuwania Moich pieszczot, jesteście przeznaczeni do niesienia wszędzie pociechy Mej matczynej czułości.

m Wprowadzam was do domu Najświętszego Serca Jezusa po to, abyście mogli zostać przemienieni Jego Boską czułością. Niech wasze serca staną się wrażliwe i otwarte, pokorne i delikatne, czułe i współczujące!

n Wasza kapłańska czułość zstąpi wtedy na wszystkie rany. Stanie się pokarmem dla zgłodniałych, napojem dla spragnionych, przebaczeniem dla grzeszników, pomocą dla potrzebujących, zdrowiem dla chorych, podporą dla chwiejnych, przewodnikiem dla niepewnych, pociechą dla uciśnionych, zbawieniem dla wszystkich.

o Jedynie tak możecie przyśpieszyć tryumf Mego Niepokalanego Serca. Jedynie szerząc wszędzie światło, miłość i czułość macierzyńską waszej Mamy – małego dziecka, będziecie mogli stać się drogocennymi narzędziami tryumfu Boskiego Miłosierdzia w świecie.

.

Mediolan, 14.09.1995, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

551 Jezus ukrzyżowany jest waszym Zbawieniem

a Znowu jesteś w przededniu długiej i męczącej podróży, aby prowadzić Wieczerniki Mojego Ruchu w sześćdziesięciu diecezjach całej Brazylii. Tę ziemię tak silnie zaatakował Mój przeciwnik, lecz wasza Mama szczególnie ją kocha i ochrania.

b Ofiaruj Mi twoją modlitwę i cierpienie, twoją pracę i zmęczenie, twoją małość i ubóstwo, twoją ufność i dziecięce oddanie.

c Tym razem bardziej odczujesz ciężar krzyża, jaki Ojciec Niebieski przygotował dla ciebie. Zobaczysz jednak równie silnie tryumf Niepokalanego Serca w sercach i w duszach wielu Mych dzieci.

d Rozpoczynasz tę podróż w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

e To Krzyż Jezusa jest znakiem pewnego zwycięstwa.

f To właśnie jedynie Jezusa Ukrzyżowanego powinniście dziś głosić i wychwalać we wszystkich częściach świata.

g Jezus Ukrzyżowany jest waszym Odkupicielem i Zbawicielem. Jezus Ukrzyżowany jest waszym Bogiem, wyniesionym na szubienicy dla waszego zbawienia. Jezus Ukrzyżowany jest szczególnie w waszym czasie głupstwem dla mądrych, a zgorszeniem dla uczonych i pyszniących się. Jednak jedynie w Nim spoczywa wasze zbawienie.

Jezus ukrzyżowany jest zbawieniem dla ludzkości, która tak bardzo oddaliła się od Boga, która zbudowała cywilizację bez Niego i która przyjęła prawo moralne sprzeczne ze Świętym Prawem Pana.

i Oto dlaczego niesie ona ciężar niezmiernych cierpień i kroczy w głębokich ciemnościach nienawiści i podziału, przemocy i wojen.

j Jezus ofiarował Siebie na krzyżu dla waszego zbawienia.

k Krzyż Chrystusa powinien być umieszczony w sercu ludzkości, by mogła ona odnaleźć drogę swego nawrócenia i powrotu do Pana.

l Rosa Bożego Miłosierdzia zstąpi wtedy odnawiając tę pustynię, na jakiej ludzkość się znajduje. Zakwitnie nowy ogród pełnego pojednania całej ludzkości z Panem, który ją stworzył, odkupił i zbawił.

Jezus ukrzyżowany jest zbawieniem dla Kościoła, Swego Mistycznego Ciała, który przeżywa obecnie taki sam dramat męki i ofiary.

n To w Swoim Kościele Jezus odnawia ofiarę Odkupienia, udziela daru łaski i gładzi przez przebaczenie wszelki grzech i zło tego świata.

o To w Swoim ukrzyżowanym Kościele Jezus staje się zbawieniem dla ludzkości w tych ostatnich czasach oczyszczenia i wielkiego ucisku. To dlatego zostaniecie wezwani do coraz większego cierpienia, do wchodzenia z Jezusem na Kalwarię waszej kapłańskiej ofiary za życie świata.

p Moje dzieci, Jezus ukrzyżowany jest zbawieniem dla was wszystkich, wystawionych na tak wielkie niebezpieczeństwa potępienia.

q Jego ofiara odnawiająca się w każdym momencie, od wschodu aż do zachodu słońca, ciągle przynosi Ojcu słuszne wynagrodzenie. Sprawia, że wszędzie zstępuje rosa Bożej łaski. Udziela w Jego Duchu ognia miłości, odnawia serca i dusze wszystkich.

r Ukrzyżowany Jezus staje się w tych ostatnich czasach znakiem nadziei i pewnego zwycięstwa.

s Jego jaśniejący krzyż, który rozciągnie się na Niebiosach od Wschodu aż po Zachód, będzie dla was wszystkich znakiem powrotu Jezusa w chwale. To dlatego zachęcam was dziś do kontemplowania Krzyża, na którym Jezus został wywyższony, aby wszystkich przyciągnąć do Siebie.

t Mój mały synu, bez lęku udaj się w nową podróż. Na Moje rozkazy aniołowie światłości Mego Serca wszystko ułożą dla ciebie. Kontynuuj przemierzanie wszystkich dróg świata, aby zanieść wszystkim zapowiedź tryumfu Mojego Niepokalanego Serca.

.

Manaus (Amazonia, Brazylia), 17.09.1995, Wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła

552 Coraz dalej

a Ujrzałeś większy niż kiedykolwiek tryumf Mojego Niepokalanego Serca w sercach i w życiu Moich małych dzieci.

b Tysiące uczestniczyły w Wieczerniku, wzruszając Serce Mamy intensywnością modlitwy oraz prostym i spontanicznym entuzjazmem.

c Zobacz, jak we wszystkich częściach świata Moje dzieci mówią Mi ‘tak’. One są najmniejszymi, najbiedniejszymi, najpokorniejszymi, najprostszymi, a ich odpowiedź napełnia Moje Serce radością. Zamykają się Moje bolesne rany, a ciernie zamieniają się w pachnące i cenne kwiaty. Moje łzy przemieniają się w uśmiech.

d Nawet w tak rozległej Amazonii mogłeś dostrzec tryumf Mego Niepokalanego Serca w świecie. Dokonuje się on teraz wszędzie, a ty, Mój synu, jesteś narzędziem, które wybrałam do tak wielkiej misji. To dlatego – niesiony w Moich ramionach i prowadzony przeze Mnie – musisz iść coraz dalej.

Coraz dalej co do miejsc, gdyż musisz dotrzeć także do regionów ziemi najbardziej oddalonych i zagubionych. Wszędzie są serca Moich małych dzieci, bijące z miłości do Mnie. Zbierz te drogocenne uderzenia serc i złóż je w promiennym ogrodzie Mego Niepokalanego Serca.

Coraz dalej w przestrzeni, w której znajdują się wszystkie Moje dzieci zjednoczone w jedną wielką rodzinę: Moje dzieci cieszące się w Raju oraz te, które oczyszczają się w Czyśćcu, a także te, które jeszcze cierpią i walczą na wyschłej pustyni tego świata.

g Jesteś wezwany do kontemplowania tej zaskakującej rzeczywistości, która gromadzi w głębokiej jedności wielką rodzinę Kościoła, uformowaną w Sercu Najświętszej Trójcy. Mnie ustanowiono jej prawdziwą Mamą i Królową.

Coraz dalej w czasie, gdyż misja twoja polega na zgromadzeniu w Moim Niepokalanym Sercu godzin cierpienia i godzin radości, godzin wielkiego ucisku i godzin nowych niebios i nowej ziemi, bolesnych godzin próby i godzin Mojego matczynego tryumfu.

i Kontynuuj więc spokojnie twoją podróż, ponieważ – niesiony i prowadzony przeze Mnie – musisz iść coraz dalej.

j Nie zważaj na twoją słabość i nędzę, na twoją wielką wrażliwość, na zmęczenie i ogarniające cię wyczerpanie.

k Przeciwnie, rozważaj radość, jaką poprzez ciebie Niebieska Mama wnosi do serc, popatrz na łaskę wypełniającą dusze, na rozkwitające życie i rosnący z każdym dniem tryumf Jej Niepokalanego Serca.

l Kochaj i błogosław wszystkich tych, których spotykasz na drodze prowadzącej cię obecnie coraz dalej w miejscu, przestrzeni i czasie.

.

Rio de Janeiro (Brazylia), 29.09.1995 Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

553 Czasy zostaną skrócone

a Mój plan właśnie się wszędzie obecnie wypełnia. Mój mały synu, widzisz, jak dochodzi do tryumfu Mojego Niepokalanego Serca na świecie.

b To, co tutaj się dzieje, jest znakiem dla ciebie. Dziesiątki tysięcy Moich dzieci odpowiada z miłością i entuzjazmem tak wielkim, że wzrusza to Moje matczyne Serce. Dzięki odpowiedzi, jaką otrzymuję wszędzie od Moich małych dzieci, działam, aby skrócić czasy wielkiej i jakże bolesnej dla was próby.

Czasy zostaną skrócone, bo jestem Matką Miłosierdzia. W każdym dniu ofiarowuję przed tronem Bożej Sprawiedliwości Moją modlitwę, zjednoczoną z modlitwą Moich dzieci odpowiadających Mi swoim ‘tak’ i poświęcających się Memu Niepokalanemu Sercu.

d Łączę boleści Mojego Serca ze wszystkimi cierpieniami dobrych, niosących cierpliwie krzyż tych czasów wielkiego ucisku.

e Boleści biednych i wyzyskiwanych, małych i odsuniętych na margines, grzeszników i zagubionych, chorych i zrozpaczonych, opuszczonych i uciskanych gromadzę w ogrodzie Mojego macierzyńskiego cierpienia i ofiarowuję je Bożej Sprawiedliwości jako znak wynagrodzenia i nieustannego wstawiennictwa.

Czasy zostaną skrócone, bo jestem waszą Mamą i chcę wam Moją obecnością dopomóc w niesieniu krzyża bolesnych wydarzeń, jakie przeżywacie.

g Ileż razy interweniowałam już, aby coraz bardziej opóźnić początek wielkiej próby mającej oczyścić tę biedną ludzkość, wziętą w posiadanie i zdominowaną obecnie przez duchy zła!

Czasy zostaną skrócone, bo wielka walka pomiędzy Bogiem a Jego przeciwnikiem toczy się przede wszystkim na poziomie duchów i ponad wami.

i Ta straszna walka rozgrywa się pomiędzy Duchami niebieskimi i duchami piekielnymi, pomiędzy Aniołami Pana i demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi.

j Pośrodku tej wielkiej walki szczególne zadanie powierzono Archaniołowi Gabrielowi, który przyobleka was mocą samego Boga; Archaniołowi Rafałowi, który wylewa uzdrawiający balsam na wszystkie wasze rany; Archaniołowi Michałowi, który prowadzi wszystkie zastępy anielskie do pełnego zwycięstwa nad zastępami piekielnymi.

k Właśnie dlatego powierzam was potężnej obronie tych Archaniołów i waszych Aniołów Stróżów, aby was prowadzili i bronili w walce rozgrywającej się obecnie pomiędzy Niebem a ziemią, pomiędzy Rajem a piekłem, pomiędzy świętym Michałem Archaniołem i Lucyferem, który ukaże się wkrótce sam z całą mocą antychrysta.

l To w ten sposób jesteście przygotowywani na wielki cud, który wypełni się, kiedy poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca zstąpi na świat niebiańska rosa Boskiego Miłosierdzia.

.

Uruacu (Brazylia), 7.10.1995 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

554 Moje zwycięstwo

a Jestem Królową Różańca Świętego.

b Jestem Królową zwycięstw. Najświętsza Trójca powierzyła Mi zadanie dowodzenia walką i prowadzenia do zwycięstwa zastępu dzieci Bożych, który walczy z potężną armią niewolników szatana i złych duchów. «Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę» (Rdz 3,15).

c Każdego dnia sprawiam, że walka ta posuwa się naprzód i odnoszę zwycięstwo.

d Odnoszę Moje zwycięstwo w sercach wszystkich Moich dzieci, poświęcających się Mojemu Niepokalanemu Sercu i pozwalających Mi się formować i prowadzić jak małe dzieci.

e Otwieram ich serca na czystość miłości i mogę przez to odnieść zwycięstwo nad wszelkimi formami egoizmu, nienawiści, przemocy i rozsiać wszędzie łagodną woń Bożej miłości.

f Odnoszę Moje zwycięstwo w duszach, którym pomagam walczyć i zwyciężać wszelkie formy grzechu.

g Dusze Moich dzieci – oświecone łaską, wzięte w posiadanie przez Boże życie – śpiewają wraz ze Mną wieczne Magnificat dla oddania doskonałej chwały Najświętszej Trójcy.

Moje zwycięstwo dokonuje się w Kościele, który oświecam Moją wiarą, któremu towarzyszę Moją obecnością, który pocieszam Moją matczyną czułością.

i Sama prowadzę go za rękę w tym czasie oczyszczenia ku jego największemu blaskowi, jaki go przyozdobi i uczyni z niego największą światłość dla wszystkich narodów ziemi.

j Każdego dnia dokonuje się Moje zwycięstwo nad tą biedną ludzkością tak chorą i oddaloną od Boga, ludzkością, która chciała zbudować nową cywilizację bez Niego.

k Otwieram Panu nowe drogi na Jego powrót, którego oczekuje On z całą Swą ojcowską miłością.

l Wzywam Moje małe dzieci do stania się narzędziami zbawienia dla wszystkich. I tak cicho i pokornie przygotowuję codziennie i rozszerzam pośród was Królestwo Boże.

Moje całkowite zwycięstwo dokona się poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca na świecie. Cud Bożego Miłosierdzia odnowi wtedy oblicze tej ziemi i stanie się ona pachnącym i pięknym ogrodem, w którym Najświętsza Trójca przejrzy się z upodobaniem i otrzyma od całego stworzonego Wszechświata największą chwałę.

.

Jauru (Brazylia), 12.10.1995 Wspomnienie Matki Bożej z Aparecida, Patronki Brazylii

555 Jestem otaczana chwałą

a Mój mały synu, znajdujesz się znowu w tym miejscu, w którym jestem tak kochana i czczona. Jesteś tu po to, by prowadzić cudowne Wieczerniki z tysiącami młodych ludzi i małych dzieci przybyłymi ze wspólnot tak bardzo oddalonych. Prowadziłeś także trzydniowe rekolekcje w formie stałego Wieczernika dla wiernych, którzy są apostołami Mojego Ruchu w całej Brazylii.

b Obchodzicie dziś radośnie i uroczyście święto waszej Niebieskiej Mamy – Patronki tego wielkiego narodu.

Zobacz, jak jestem tu wszędzie otaczana chwałą.

Otacza Mnie chwała przez odpowiedź, jaką otrzymuję wszędzie od wielu Moich dzieci, które posłuchały prośby o ofiarowanie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

d Żyją obecnie w Moim Sercu i są łagodnym balsamem na wszystkie rany Mojej wielkiej boleści.

e Zobacz, jak bardzo Mnie kochają i uwielbiają. To są najmniejsi, najbiedniejsi, najprostsi. To ci, których świat ignoruje i lekceważy.

f Och! Prowadź do Mnie coraz liczniej Moje małe dzieci. One staną się dla Mnie największym i najcenniejszym skarbem.

Otacza Mnie chwałą wielka intensywność modlitwy, jaka jest Mi ofiarowywana w tych czasach jałowości i wielkiego rozproszenia.

h Widzisz, jak wszędzie rozszerzyły się Wieczerniki, zwłaszcza pośród Moich dzieci, młodzieży, w rodzinach.

i Ileż rodzin zostało uratowanych od rozbicia i pogodziło się po latach separacji dzięki wielkiemu rozszerzeniu się Wieczerników rodzinnych!

j One są potężnym środkiem danym wam przez Moje Niepokalane Serce dla obrony chrześcijańskiej rodziny przed zagrażającymi jej niebezpieczeństwami: niewiernością, podziałem, separacją, uciekaniem się do środków przeszkadzających narodzeniu się życia i do tych przeklętych aborcji, na jakie zezwalają świeckie prawa, a które wołają o pomstę do Boga.

Otacza Mnie chwała, bo w czasie – gdy szerzy się coraz bardziej lekceważenie, zapomnienie, obojętność i letniość wobec Jezusa rzeczywiście obecnego w Eucharystii – Jezus Eucharystyczny otrzymuje tu stały hołd miłości, adoracji, dziękczynienia i wynagrodzenia.

l Jezus w Eucharystii jest uroczyście wystawiany na ołtarzu przez cały dzień, a Moje małe dzieci upadają na twarz w akcie miłosnej adoracji przed tronem Tego, który stał się Ofiarą złożoną dla waszego zbawienia.

m Jakże Serce Jezusa drży tu z radości, pociechy, umocnienia i wdzięczności!

Otacza Mnie chwała, bo wszędzie w tym narodzie Mój Kapłański Ruch Maryjny rozszerzył się bardziej niż w innych rejonach świata.

o Błogosławię wszystkie Moje dzieci, przybyłe również z miejsc bardziej oddalonych, aby uczestniczyć przez trzy dni w stałym Wieczerniku. W nich jestem otaczana chwałą.

p Dziś znowu powtarzam wam, że Brazylia należy do Mnie, jest Moją własnością. Ja jestem Mamą i Królową Brazylii i chcę przynieść dar zbawienia i pokoju temu wielkiemu narodowi, który tak Mnie kocha, przyzywa w modlitwach i otacza chwałą.

q To, co tutaj się dzieje, staje się dla was znakiem wskazującym, jak w ciszy i ukryciu każdego dnia odnosi tryumf Moje Niepokalane Serce w największym tryumfie Bożego Miłosierdzia w świecie.

r Ten świat zostanie wkrótce całkowicie odnowiony potężnym i nadzwyczajnym działaniem Tej, którą wzywacie jako waszą Królową i Matkę Miłosierdzia.

.

Pouso Alegre (Brazylia), 1.11.1995, Uroczystość Wszystkich Świętych

556 Raj jednoczy się z ziemią

a Kontynuuj twą cudowną podróż, Moje dziecko, i przyjmij misję, którą ci powierzyłam. Wszędzie widzisz tryumf Mojego Niepokalanego Serca, jaki stale rośnie w sercach i duszach.

Raj jednoczy się z ziemią. W Moim Niepokalanym Sercu dochodzi co dzień do waszego spotkania z siostrami i braćmi, którzy poprzedzili was i tu w górze cieszą się obecnie wieczną szczęśliwością Świętych.

c W światłości Najświętszej Trójcy kontemplują Mój plan. Ich szczęście powiększa wizja ostatecznego tryumfu Chrystusa, który na koniec ukształtuje nowe niebiosa i nową ziemię.

Raj jednoczy się z ziemią w wielkiej wspólnocie modlitwy, zanoszonej przez wszystkie Moje dzieci, by Jezus przyśpieszył Swój powrót w chwale, a cały świat przemieniony został w cudowny ogród łaski i świętości, w którym Najświętsza Trójca będzie mogła z upodobaniem odbijać Swój obraz.

Raj jednoczy się z ziemią, by uformować jedyny zastęp, którego jestem Niebieskim Wodzem, mającym prowadzić najważniejszą część walki z szatanem i wszystkimi siłami zła oraz doprowadzić do osiągnięcia największego zwycięstwa.

Raj jednoczy się z ziemią teraz, gdy przeżywacie końcowy okres oczyszczenia i wielkiego ucisku.

g To dlatego Święci z Nieba oświetlają wasze życie, udzielają wam wsparcia swą potężną pomocą, bronią was przed podstępnymi atakami Mojego przeciwnika, prowadzą za rękę po drodze świętości, w niecierpliwym oczekiwaniu na spotkanie kiedyś również i was w wiecznej szczęśliwości.

h To dlatego zapraszam was dziś do przeżywania radosnego doświadczenia Świętych obcowania.

i Otrzymacie dzięki temu siłę i odwagę do zniesienia chwil próby, a waszą bolesną drogę, jaką musicie przejść wszyscy, aby przekroczyć promienny próg nadziei, oświetli światłość z Raju.

Raj jednoczy się z ziemią w niebiańskim ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca, ponieważ przez Jego tryumf zstąpi z Niebios rosa Bożego Miłosierdzia, która doprowadzi cały świat do nowego życia.

.

Barretos (Brazylia), 15.11.1995, Rekolekcje w formie Wieczernika dla Biskupów i Kapłanów należących do K. R. M. z całej Brazylii

557 Rozlewajcie Moje Światło

a Pocieszacie Mnie w boleści Mego Niepokalanego Serca i Moje łzy zamieniają się w uśmiech na widok was, Kapłani i Biskupi z Mego Ruchu, przybyli ze wszystkich stron Brazylii, zgromadzeni tu w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Jestem zawsze z wami.

b Przyłączam się do waszej modlitwy i dodaję jej mocy. Pomagam wam kroczyć razem we wzajemnej miłości tak, byście się stawali jednym sercem i jedną duszą.

c Otrzymuję dla was dar Ducha Świętego. On zstępuje na wasz Wieczernik tak, jak zstąpił w Jerozolimie. To Duch Święty was przemienia, przeobraża serca i daje mądrość waszemu duchowi, abyście mogli być dziś światłem zapalonym na górze, w tych czasach wielkiej ciemności.

Rozlewajcie Moje Światło w tych głębokich ciemnościach, ogarniających świat. To ciemności negacji Boga, ciemności fałszywych ideologii, materializmu, hedonizmu, nieczystości. Spójrzcie, świat stał się ponownie pogański i żyje pod jarzmem wielkiego niewolnictwa.

e W waszym wielkim narodzie – który zaatakował Mój przeciwnik, lecz Ja tak bardzo go kocham i ochraniam – jakże szerzą się sekty oddalające bardzo wiele Moich dzieci od prawdziwego Kościoła.

Rozlewajcie Moje Światło, głosząc Ewangelię Jezusa z mocą i wiernością. Powinniście głosić Jego Boskie Słowo z taką samą jasnością i prostotą, z jaką oznajmił je wam Jezus. Jeśli jesteście wiernymi sługami Ewangelii, stańcie w jej obronie, silnie przeciwstawiając się stałemu szerzeniu się sekt i wszelkich form spirytyzmu oraz magicznych praktyk.

Rozlewajcie Moje Światło poprzez trwanie w waszej pełnej kapłańskiej jedności. Głęboką ranę, wywołującą cierpienie Kościoła w Brazylii, zadali mu Biskupi i Kapłani, którzy nie są już zjednoczeni z Papieżem. Ignorują i odrzucają jego nauczanie. Przez to szerzą się błędy, których często się naucza, i wielu Moim dzieciom zagraża niebezpieczeństwo odejścia od prawdziwej wiary.

h Bądźcie dla wszystkich przykładem silnej jedności z Papieżem. Kochajcie go i słuchajcie, pomagajcie mu nieść jego wielki krzyż na Kalwarię jego ofiary.

i Pomagajcie Biskupom przez modlitwę, przez waszą kapłańską gorliwość. Bądźcie dla nich umocnieniem w bolesnym i trudnym posługiwaniu.

j Niech wasze serca otworzą się na pomoc wszystkim waszym braciom – Kapłanom, szczególnie tym, którzy upadają pod ciężarem wielkiego ucisku, jaki właśnie przeżywacie.

k Nikogo nie osądzajcie. Kochajcie wszystkich uderzeniami Mojego Niepokalanego Serca.

Rozsiewajcie Moje Światło, rozlewając wokół siebie balsam Mojej macierzyńskiej czułości.

m Idźcie przede wszystkim na spotkanie małych, ubogich, grzesznych, zagubionych, uciskanych, niezliczonych ofiar wszelkich niesprawiedliwości i aktów przemocy. Zanieście ich wszystkich do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca.

n Staniecie się w ten sposób apostołami nowej ewangelizacji, o którą tak bardzo prosi Mój Papież, i drogocennymi narzędziami Mojego matczynego tryumfu.

o Chcę wam teraz wyrazić Moją wdzięczność za tak wspaniałomyślną odpowiedź, jaką otrzymałam na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu oraz do rozszerzenia Wieczerników wśród Kapłanów, dzieci, młodzieży, a przede wszystkim w rodzinach.

p Jak bardzo Mnie kochaliście, prosiliście, pocieszaliście i uwielbialiście w tych miesiącach, w których Mój mały syn jeździł do wszystkich zakątków waszego wielkiego narodu!

q Jeszcze raz potwierdzam, że Brazylia należy do Mnie, jest Moją własnością.

r Przede wszystkim w tych bolesnych, czekających was chwilach ujrzycie światłość Mego Niepokalanego Serca ogarniającą wasz Kościół i ojczyznę. Odczujecie wtedy w nadzwyczajny sposób Moją matczyną obecność pośród was.

s Wyjdźcie z tego Wieczernika w pokoju i radości. Ja jestem zawsze z wami.

Rozlewajcie Moje Światło wszędzie, aby mogła dotrzeć do wszystkich rosa Boskiego Miłosierdzia. Kroczcie w ufności i wielkiej nadziei ku nowym czasom, tak już bliskim.

u Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was i wszystkich, którzy są wam drodzy oraz powierzonych waszej kapłańskiej posłudze.

.

Puerto de la Cruz (Hiszpania), 8.12.1995 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

558 Mój plan

a Znajdujesz się dziś, Mój mały synu, na Wyspach Kanaryjskich, by poprowadzić liczne Wieczerniki dla Kapłanów i wiernych z Mego Ruchu. Świętujecie w radości i uniesieniu uroczystość Mojego Niepokalanego Poczęcia.

b Również tu widzisz, jak wszędzie rozszerzył się Kapłański Ruch Maryjny. Widzisz wszędzie Moje małe dzieci odpowiadające Mi przez swoje ‘tak’.

c Moje umiłowane, poświęcone Mi dzieci, wpatrujcie się w tym dniu z ufnością i ogromną nadzieją w waszą Niepokalaną Mamę.

d Zostałam poczęta bez grzechu pierworodnego i mogłam w doskonały sposób zrealizować w Moim życiu plan Najświętszej Trójcy i spełnić powierzone Mi przez Boga zadanie stania się Matką Wcielonego Słowa.

Mój plan polega na poprowadzeniu do walki zastępu dzieci Bożych dla zwalczenia i udaremnienia zasadzek tych, którzy oddali się na służbę szatanowi i którzy walczą o rozszerzenie w świecie królestwa zła, błędu, grzechu, nienawiści i nieczystości.

Mój plan polega na doprowadzeniu całego stworzenia do takiego pierwotnego blasku, by Ojciec Niebieski mógł na nowo odbić w nim z upodobaniem Swój obraz i otrzymać od całego stworzenia największą chwałę.

Mój plan polega na wprowadzeniu wszystkich Moich dzieci na drogę doskonałego naśladowania Jezusa, aby mógł On ożywać w nich i kontemplować z radością obfite owoce Swego wielkiego daru Odkupienia.

Mój plan polega na przygotowaniu serc i dusz na przyjęcie Ducha Świętego, który rozleje się w pełni dla dokonania w świecie drugiej Pięćdziesiątnicy ognia i miłości.

Mój plan polega na wskazaniu wszystkim dzieciom drogi wiary i ufności, miłości i czystości, dobroci i świętości.

W ten sposób przygotowuję w ogrodzie Mego Niepokalanego Serca małą resztę, która pośród gwałtownych fal odstępstwa i zepsucia pozostanie wierna Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

j To właśnie z tą małą trzódką, strzeżoną w Niepokalanym Sercu waszej Niebieskiej Mamy, Jezus ustanowi na świecie Swoje chwalebne królestwo.

.

Dongo (Come), 24.12.1995, Święta Noc

559 Miłosierna Miłość

a Najmilsi synowie, przeżywajcie ze Mną godziny tego czuwania w ciszy i na wyczekującej spełnienia modlitwie. Przemierzajcie wraz z Moim najczystszym małżonkiem Józefem i z waszą Niebieską Mamą długą drogę prowadzącą z Nazaretu do Betlejem.

b Odczujcie również i wy ciężar podróży, ogarniające nas zmęczenie, wypełniającą nas ufność, modlitwę, która towarzyszy każdemu krokowi. Odczujcie również nadludzkie szczęście wypełniające nasze serca, doskonale zjednoczone z Sercem Ojca Niebieskiego, które właśnie ma się otworzyć na dar z Jednorodzonego Syna.

c Nie rozprasza nas zgiełk wieloosobowej karawany ani nie zniechęca widok wszystkich drzwi zamykających się na prośbę o gościnę.

d Pomocna dłoń pasterza wskazuje nam ubogą grotę, która otwiera się na największy Boski cud.

e Pierworodny Syn Ojca właśnie ma się narodzić do ludzkiego życia. Oto ma zstąpić na świat Jego miłosierna Miłość, która stała się człowiekiem w Synu rodzącym się ze Mnie, Jego Dziewiczej Matki.

f Po długich wiekach oczekiwania i błagalnej modlitwy przybywa wreszcie do nas Zbawca i Odkupiciel.

g To jest Święta Noc. To jutrzenka nowego dnia waszego zbawienia. To światłość rozbłyskująca w głębokich ciemnościach całej historii.

h Mój małżonek Józef usiłuje uczynić lodowatą grotę bardziej przytulną i zajmuje się przygotowaniem kołyski ze żłobu.

i Mnie pochłania intensywna modlitwa. Wchodzę w ekstazę, kontemplując Ojca Niebieskiego, który ogarnia Mnie Swoim światłem i miłością, wypełnia Swą pełnią życia i szczęściem. Raj zaś z wszystkimi zastępami anielskimi upada na twarz w akcie głębokiej adoracji.

j Kiedy wychodzę z tej ekstazy, trzymam w ramionach Boskie Dzieciątko, zrodzone cudownie ze Mnie, Jego Dziewiczej Matki.

k Tulę Je do Serca, okrywam czułymi pocałunkami, ogrzewam matczyną miłością, owijam białymi pieluszkami, wkładam do już przygotowanego żłobu.

l Mój Bóg jest cały obecny w Moim małym Dziecku. Ojcowskie Miłosierdzie jaśnieje w Nowonarodzonym, który wydaje pierwsze kwilenia i płacze.

m Boże Miłosierdzie udzieliło wam Swego owocu: upadnijmy wspólnie na twarz i adorujmy miłosierną Miłość, która zrodziła się dla nas.

n Spójrzmy razem na Jego oczy otwierające się, by przynieść światu światło Prawdy i Boskiej Mądrości.

o Otrzyjmy razem łzy, które On wylewa, aby okazać współczucie wobec wszystkich cierpień, aby obmyć wszelką zmazę grzechu i zła, aby uleczyć wszelkie rany, przynieść ulgę uciskanym, sprawić, że zstąpi jakże oczekiwana rosa na lodową pustynię świata.

p Uściśnijmy Jego dłonie otwierające się, by udzielić pieszczoty Ojca ludzkiej nędzy, wspomóc ubogich i małych, podtrzymać słabych, dać nadzieję zniechęconym, przebaczenie – grzesznym, zdrowie – chorym, a wszystkim – dar odkupienia i zbawienia.

q Ogrzejmy Jego stopy, które będą stąpać po pustynnych i niebezpiecznych drogach, by szukać oddalonych, odnaleźć tych, którzy się zagubili, by przywrócić nadzieję zrozpaczonym, przynieść wolność więźniom i dobrą nowinę ubogim.

r Ucałujmy razem Jego Serduszko, które dopiero co zaczęło dla nas bić z miłością.

s To jest Serce samego Boga. To jest Serce Jednorodzonego Syna Ojca, który stał się człowiekiem, by – przez Swoje odkupienie i zbawienie – doprowadzić do Boga ludzkość. To jest Serce, które bije dla odnowienia serc wszystkich stworzeń. To nowe Serce świata.

t To jest miłosierna Miłość zstępująca z łona Ojca, by przynieść całej ludzkości odkupienie, zbawienie i pokój.

u Przyjmijcie Je z miłością, radością i ogromnym szczęściem. Niech z waszych serc wznosi się hymn nieustannej wdzięczności dla tego małego Dziecka, jakie dałam wam w dziewiczy sposób, stając się w tę świętą noc dla wszystkich Matką Bożego Miłosierdzia!

.

Mediolan, 31.12.1995, Ostatnia noc roku

560 Wielki znak Bożego Miłosierdzia

a Najmilsi synowie, spędźcie ze Mną ostatnie godziny tego dobiegającego końca roku.

b Zobaczcie, jak wielu przeżywa te godziny w rozproszeniu i na rozrywkach. Oczekują nowego roku w pogańskiej atmosferze, często przekraczając w sposób demonstracyjny święte prawo Pana.

c Przeżywajcie te godziny ze Mną na modlitwie i w ciszy, na rozważaniu Mego słowa i w wielkiej ufności wobec Niebieskiego Ojca.

d To Opatrzność przygotowuje dla was każdy nowy dzień i każdy nowy rok, wprowadzając stopniowo, z upływem czasu to, co Ojciec przygotowuje dla dobra wszystkich Swoich dzieci.

To Ojciec daje wam nowe dni pokoju, a nie utrapienia, dni przebaczenia, a nie potępienia, aby mógł rozbłysnąć nad światem cud Bożego Miłosierdzia.

e Odczytajmy razem w tę noc znaki, które daje nam Ojciec w Swojej miłosiernej Miłości.

Ja jestem wielkim znakiem Bożego Miłosierdzia, dlatego ukazuję się w sposób tak silny i nadzwyczajny poprzez Moje objawienia, liczne łzy i orędzia. Wkładam je w serce Mojego małego syna, którego prowadzę po wszystkich drogach świata w poszukiwaniu grzesznych, chorych, upadających, zagubionych, zrozpaczonych, ulegających pokusom grzechu i zła.

g To dlatego zapraszam was wszystkich do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Przekazuję Moją prośbę aż po krańce ziemi poprzez Mój Kapłański Ruch Maryjny.

h Tym sposobem ofiarowuję wam bezpieczne schronienie, które Najświętsza Trójca przygotowała dla was na burzliwe czasy wielkiego ucisku i bolesnej próby, która przyszła na Kościół i całą ludzkość.

i To dlatego ponawiam Moje usilne zaproszenie do powrotu do Pana, który na drodze nawrócenia oraz przemiany serca i życia czeka na was ze Swoją ojcowską Miłością.

j Porzućcie grzech i zło, przemoc i nienawiść, coraz większy kult oddawany szatanowi, bożkom przyjemności i pieniądza, pychy i próżności, rozrywek i nieczystości.

k Kroczcie odnowionymi drogami miłości i dobroci, wspólnoty i modlitwy, czystości i świętości. W ten sposób w obecnych czasach, w których wielki ucisk osiąga szczyt, staniecie się sami znakami Bożego Miłosierdzia dla ludzkości wstrząsanej huraganem niewypowiedzianych boleści. To dlatego każdego dnia wzywam was do pójścia za Mną.

l Ja jestem Matką pięknej miłości i świętej nadziei. Ja jestem Królową pokoju i jutrzenką zapowiadającą nową czekającą was erę, która zbliża się coraz bardziej.

m Wszędzie szerzcie Wieczerniki modlitwy, o które zabiegałam. Przede wszystkim – Wieczerniki rodzinne, o które proszę jako o środek ocalenia rodziny chrześcijańskiej od wielkich, zagrażających jej niebezpieczeństw. Ja jestem Matką życia. Ja jestem Królową rodzin.

n Kapłani, Moi umiłowani synowie, odpowiedzcie na Moją prośbę o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu, gdyż jestem waszą Mamą wyrozumiałą i miłosierną.

o Moje zadanie polega na obmyciu was z wszelkiej plamy, na pocieszeniu was w boleściach, na przywróceniu ufności w waszym wielkim zniechęceniu i mocnej nadziei w waszym osamotnieniu. Pomagam wam być w świecie, a nie być ze świata, ponieważ pragnę, abyście wszyscy należeli zawsze i wyłącznie do Mego Syna Jezusa.

p To przede wszystkim przez was, Moi synowie Kapłani, jestem dziś wielkim znakiem Bożego miłosierdzia.

q W chwili gdy rok ten dobiega swego kresu błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Spis treści

czytaj więcej...